🖼️
  • DBeaver Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu

  • DBeaver 6.3.3 là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hỗ trợ JDBC driver. DBeaver rất trực quan và dễ sử dụng để kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, chạy truy vấn, tạo ERD.
  • Xếp hạng: 5 8 Phiếu bầu
🖼️
  • DBeaver (64-bit) Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu

  • DBeaver 2.2.5 là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hỗ trợ JDBC driver. DBeaver rất trực quan và dễ sử dụng để kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, chạy truy vấn, tạo ERD.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • DBeaver for Linux (64-bit)

  • DBeaver 1.3.2 là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hỗ trợ JDBC driver. DBeaver rất trực quan và dễ sử dụng để kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, chạy truy vấn, tạo ERD.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️