🖼️
  • DTaskManager
  • Trình quản lý tác vụ mặc định Windows Task Manager là một tiện ích hệ thống thường được người dùng khai thác mỗi khi họ muốn kiểm tra nhanh xem có chương trình lạ đang chạy hay không hoặc để đóng những ứng dụng bị treo đột ngột.
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
  • DTaskManager Portable
  • Trình quản lý tác vụ mặc định Windows Task Manager là một tiện ích hệ thống thường được người dùng khai thác mỗi khi họ muốn kiểm tra nhanh xem có chương trình lạ đang chạy hay không hoặc để đóng những ứng dụng bị treo đột ngột.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu