🖼️
  • Phát hành: Zachtronics
  • Game mô phỏng mới trên Steam - Eliza, là 1 cuốn tiểu thuyết trực quan về chương trình tư vấn AI, câu chuyện về những người phát triển và cả những người sử dụng nó.
  • windows
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 06