🖼️
  • Phát hành: BHMedia
  • Ứng dụng từ điển cho iPhone không chỉ cho phép người dùng tra từ điển offline với sỗ lượng từ lên tới gần 1 triệu từ trong cơ sở dữ liệu, mà có thể tham khảo thêm nghĩa tại các trang từ điển trực tuyến lớn.
  • ios Version: 8.5
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.107