🖼️
  • Phát hành: PlayWay
  • NecroCity là game mô phỏng kết hợp chiến thuật và xây dựng độc đáo. Trong game, bạn sẽ vào vai thống đốc, có nhiệm vụ chính xây dựng và quản lý thành phố quái vật đen tối.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 05