🖼️
  • Phát hành: InformAction
  • Tiện ích mở rộng miễn phí dành cho Firefox này sẽ giúp chặn chạy mã JavaScript mà không có sự đồng ý của bạn, nhưng NoScript 11.0.4 không cho phép người dùng có thể chặn các phương pháp của chúng.
  • windows Version: 11.0.4
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 3.557