🖼️
  • phpMyAdmin Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
  • phpMyAdmin 5.1.1 là một chương trình mySQL Client rất mạnh được viết bằng PHP. Bạn có thể dùng phpMyAdmin để truy cập vào database quản lý mySQL từ browser.
  • Xếp hạng: 4 · 3 Phiếu bầu
🖼️
  • WampServer Công cụ lập trình web động
  • WampServer 3.2.3 hỗ trợ cài đặt Apache, PHP5 và MySQL lên hệ thống máy chủ. Wamp Server đưa mọi tác vụ quản lý dịch vụ vào khay hệ thống giúp việc quản lý server của bạn trở nên dễ dàng.
  • Xếp hạng: 4 · 18 Phiếu bầu
🖼️
  • phpLemon Server
  • phpLemon Server là bộ cài đặt nhanh Apache, PHP, MySQL và một số phần mềm tiện ích khác trên môi trường Windows...
  • Xếp hạng: 4 · 2 Phiếu bầu