🖼️
  • Stationeers Game sinh tồn không gian cực khó
  • Xây dựng và quản lý trạm không gian trong game mô phỏng Stationeers. Hệ thống khí quyển, điện, dây chuyền sản xuất… đều cần tới chiến lược và kế hoạch lâu dài do bạn vạch ra.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu