🖼️
  • Phát hành: RootRise Technologies
  • XPSView Lite for Mac là một tiện ích đọc tài liệu XML đa năng với nhiều công cụ xử lý văn bản tuyệt vời. XPS Viewer cho Mac còn hỗ trợ chuyển đổi cả định dạng tập tin.
  • mac Version: 3.0
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 4.004