SQL Management Studio 2010 for MySQL

Tải về
3 (1) EMS Software Development Dùng thử 707 Dung lượng: 117 MB Ngày: Yêu cầu: Windows NT/2K/XP/Vista/7

SQL Management Studio 2010 for MySQL là một giải pháp hoàn chỉnh để quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu MySQL. Nó giúp bạn quản lý cơ sở dữ liệu MySQL, quản lý cơ sở dữ liệu lược đồ và các "đối tượng" khác cũng như thiết kế và so sánh cơ sở dữ liệu MySQL.

SQL Studio kết hợp các công cụ cơ sở dữ liệu MySQL trong một môi trường mạnh mẽ và dễ sử dụng. Với SQL Management Studio việc quản lý cơ sở dữ liệu sẽ dễ dàng hơn, chẳng hạn như chuyển tải dữ liệu, đồng bộ hóa, sao lưu cơ sở dữ liệu và khai thác có thể tự động.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 117 MB
  • Lượt xem: 737
  • Lượt tải: 707
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows NT/2K/XP/Vista/7
Liên kết tải về