Giấy đề nghị đăng ký Hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Tải về
Giới thiệu

Giấy đề nghị đăng ký Hộ kinh doanh - Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Theo quy định tại Điều 52 Nghị định 43/2010 về đăng ký doanh nghiệp thì để đăng ký hộ kinh doanh: cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện Hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………., ngày …… tháng …… năm 20……

 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh huyện ……………………..

 

Tôi là: (ghi bằng chữ in hoa) ….....................................        Giới tính: …............................

Sinh ngày: ….................................….........................         Dân tộc: …..............................

Chứng minh nhân dân số: ….................................….........................…..............................

Ngày cấp: ….................................….........................           Nơi cấp: .....….......................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (Nếu không có chứng minh nhân dân)

Giấy chứng nhận cá nhân: ….............................................................................................

Ngày cấp: …................................. cơ quan cấp: ..............................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ….............................................................................................................

Điện thoại: …................................................................       Fax: .....................................

Email: …........................................................................       Website: .............................

Ngành nghề trước khi kinh doanh: .....................................................................................

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể với nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh, hoặc tên cá nhân, hoặc tên đại diện hộ gia đình: (ghi bằng chữ in hoa)

….....................................................................................................................................

2. Địa điểm kinh doanh: .....................................................................................................

Điện thoại: …................................................................       Fax: ......................................

Email: …........................................................................       Website: ..............................

3. Ngành, nghề kinh doanh:

….....................................................................................................................................

….....................................................................................................................................

….....................................................................................................................................

….....................................................................................................................................

…......................................................................................................................................

 

4. Vốn kinh doanh: (VNĐ) …................................................................................................

Phần góp vốn của mỗi cá nhân (Đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập: Kê khai theo mẫu): Gửi kèm.

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

            - Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; Không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác, không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh; (trừ trường hợp được sự nhất trí của thành viên hợp danh lại);

            - Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của Pháp luật.

            - Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

 

XÁC NHẬN CỦA C/QUYỀN NƠI KINH DOANH ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.