Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 3 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 101,9 KB
  • Lượt xem: 5.905
  • Lượt tải: 5.824
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Sau khi 2 bên đồng ý thỏa thuận về việc cho mượn nhà ở để làm văn phòng, bạn cần thực hiện việc thỏa thuận đó bằng văn bản cụ thể. Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Hợp đồng cho mượn nhà ở đề bạn đọc tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN NHÀ Ở

Toàn bộ ngôi nhà số ……...............…

Hôm nay, ngày tháng năm 20 , tại địa chỉ:…………., chúng tôi gồm:

BÊN CHO MƯỢN: (Bên A)

Ông :.................................................................. Sinh năm :............................................

CMND số :........................................................................................................................

Bà :..................................................................... Sinh năm :............................................

CMND số :........................................................................................................................

Thường trú :.....................................................................................................................

(Có giấy công nhận kết hôn kèm theo)

Bên A là chủ quyền…………..tại địa chỉ nêu trên theo giấy chứng nhận ………số: ngày ……… do UBND ….. cấp; Trước bạ ngày …………

BÊN MƯỢN: (Bên B)......................................................................................................

Văn phòng đại diện .....................................................................................................….

Đại diện bởi :....................................................................................................................

Bà : ....................................................................Sinh năm :.............................................

CMND số :........................................................................................................................

Thường trú :.....................................................................................................................

Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý cho Bên B mượn toàn bộ ngôi nhà với những thoả thuận sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Đối tượng của hợp đồng này là toàn bộ ngôi nhà số: ……..., có thực trạng theo Giấy chứng nhận……./ hoặc giấy bàn giao nhà/ giấy tờ khác/diện tích như sau:...................

ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ MỤC ĐÍCH MƯỢN

- Thời hạn mượn: 02 (hai năm)

- Mục đích mượn: mượn nhà làm trụ sở Văn phòng đại diện công ty….

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

a. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

- Giao nhà cho bên B theo đúng hợp đồng;

- Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định nhà trong thời hạn mượn;

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thoả thuận, nếu bên A không bảo dưỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên B thì phải bồi thường;

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.