DirectX 11

Link Download DirectX 11 chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.