ImageJ 1.49u

Link Download ImageJ chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.