Microsoft Visual Studio Tools for the Office (32 bit)

Link Download Microsoft Visual Studio Tools for the Office (32 bit) chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.