Microsoft Windows Mobile Device Center Driver for Windows Vista (64-bit)

Tải xuống Microsoft Windows Mobile Device Center Driver for Windows Vista (64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download Microsoft Windows Mobile Device Center Driver for Windows Vista chính:
🖼️
  • Nokia Drop for Firefox

  • Nokia tiếp tục đưa ra các chương trình hay trên trang Nokia Beta Labs của mình. Và lần này là chương trình Nokia Drop, một chương trình cho phép kết nối với trình duyệt web Firefox.
  • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Droid Explorer

  • Droid Explorer được thiết kế là một công cụ nhỏ để quản lý thiết bị bắt nguồn từ Android với sự đơn giản của Windows Explorer.
  • Xếp hạng: 4 6 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • NeoOffice Mobile for iPhone

  • NeoOffice Mobileb giúp cho người dùng có thể truy cập vào tài khoản di động của mình một cách an toàn từ iPod, iphone, iPad.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Quản lý, đồng bộ Điện thoại