Nook for Windows 8 1.0

Link Download Nook for Windows 8 chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.