PhotoResizerQt

Link Download PhotoResizerQt chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
  • FreeSizer Portable (64 bit)

  • Bạn muốn chỉnh sửa kích thước hình ảnh đồng thời cũng muốn biết thông tin như kích thước và dung lượng của ảnh chỉnh sửa. Freesizer chính là công cụ giúp bạn kiểm tra kích thước và dung lượng của tập tin ảnh mới.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Solid Converter GX Chuyển đổi file định dạng photoshop

  • Solid Converter GX là phần mềm để chuyển đổi tất cả định dạng ảnh của Photoshop sang những định dạng ảnh thông thường mà có thể mở được bằng chương trình xem ảnh mặc định của Windows.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
;
Xem thêm Chỉnh sửa ảnh