Shutter 3.3

Link Download Shutter chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.