Tremulous 1.2b

Link Download Tremulous chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.