Từ điển Nhật Việt cho iOS 2.2.8

Link Download Từ điển Nhật Việt cho iOS chính: