Driver cho Acer Aspire 3640 for XP

5 (1) Acer Miễn phí 2.079 Ngày: Yêu cầu: Windows XP

Acer Preload Security Patch for Windows XP (Dung lượng: 102.447 KB)
Mô tả: tháo file nén, chạy file khi Windows chưa đăng ký và xóa file LunchApp.ocx

Acer ePerformance Management v2.00.2007 (Dung lượng: 3807.398 KB)

Acer ePresentation Management v2.00.2008 (Dung lượng: 3184.2 KB)

ATi VGA Driver v8.24-060317a1-032059C (Dung lượng: 77722.712 KB)

Acer ePower Management v2.00.2017 (Dung lượng: 6380.039 KB)

Acer eLock Management v2.00.2021 (Dung lượng: 6132.516 KB)

Acer eSettings Management v2.03.2015 (Dung lượng: 4807.201 KB)

Acer GridVista v2.53.0209 (Dung lượng: 655.294 KB)

Acer Empowering Framework v2.03.2015 (Dung lượng: 17369.433 KB)

Atheros 802.11b/g Wireless Lan Driver v4.0.0.14001 (Dung lượng: 5603.226 KB)

Agere Azalia Modem Driver v2.1.63 (Dung lượng: 713.288 KB)

Broadcom 802.11b/g Wireless Lan Driver v3.100.46.0 (Dung lượng: 7403.669 KB)

BlueTooth Utility v5.0.1.1500 (Dung lượng: 74746.072 KB)

Bison Webcam v5.0.0.9 (Dung lượng: 3742.517 KB)

Launch Manager v1.1.0.1 (Dung lượng: 1957.299 KB)

Realtek Azalia Audio Driver v5.10.0.5242 (Dung lượng: 24057.698 KB)

Realtek 8139 & 8169 Lan Driver v5.639.0118.2006 (Dung lượng: 5654.032 KB)

Ricoh FlashMedia driver v1.01.04 (Dung lượng: 1936.631 KB)

Synaptics TouchPad Driver v8.2.9 (Dung lượng: 5480.391 KB)

Post Acer Disk Formatter CD ISO Image (Dung lượng: 220188.672 KB)

Acer Preload Security Patch for Windows XP (Dung lượng: 102.447 KB)
Mô tả: tháo file nén, chạy file khi Windows chưa đăng ký và xóa file LunchApp.ocx

Acer ePerformance Management v2.00.2007 (Dung lượng: 3807.398 KB)

Acer ePresentation Management v2.00.2008 (Dung lượng: 3184.2 KB)

ATi VGA Driver v8.24-060317a1-032059C (Dung lượng: 77722.712 KB)

Acer ePower Management v2.00.2017 (Dung lượng: 6380.039 KB)

Acer eLock Management v2.00.2021 (Dung lượng: 6132.516 KB)

Acer eSettings Management v2.03.2015 (Dung lượng: 4807.201 KB)

Acer GridVista v2.53.0209 (Dung lượng: 655.294 KB)

Acer Empowering Framework v2.03.2015 (Dung lượng: 17369.433 KB)

Atheros 802.11b/g Wireless Lan Driver v4.0.0.14001 (Dung lượng: 5603.226 KB)

Agere Azalia Modem Driver v2.1.63 (Dung lượng: 713.288 KB)

Broadcom 802.11b/g Wireless Lan Driver v3.100.46.0 (Dung lượng: 7403.669 KB)

BlueTooth Utility v5.0.1.1500 (Dung lượng: 74746.072 KB)

Bison Webcam v5.0.0.9 (Dung lượng: 3742.517 KB)

Launch Manager v1.1.0.1 (Dung lượng: 1957.299 KB)

Realtek Azalia Audio Driver v5.10.0.5242 (Dung lượng: 24057.698 KB)

Realtek 8139 & 8169 Lan Driver v5.639.0118.2006 (Dung lượng: 5654.032 KB)

Ricoh FlashMedia driver v1.01.04 (Dung lượng: 1936.631 KB)

Synaptics TouchPad Driver v8.2.9 (Dung lượng: 5480.391 KB)

Post Acer Disk Formatter CD ISO Image (Dung lượng: 220188.672 KB)

5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 2.083
  • Lượt tải: 2.079
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP