Driver cho Acer Aspire 3630 for XP

5 (3) Acer Miễn phí 1.773 Ngày: Yêu cầu: Windows XP

Acer Preload Security Patch for Windows XP (Dung lượng: 102.447 KB)
Mô tả: tháo file nén, chạy file khi Windows chưa đăng ký và xóa file LunchApp.ocx

Acer GridVista v2.29.0728 (Dung lượng: 552.815 KB)

Acer eManager v1.0.35.53 (Dung lượng: 9855.489 KB)

Agere Modem Driver v7.20.0.0 (Dung lượng: 1217.687 KB)

Broadcom Wireless LAN B+G Driver v3.100.46 (Dung lượng: 7151.185 KB)

Chipset - SiS M661MX (Dung lượng: 3395.584 KB)

Launch Manager v1.06.0e (Dung lượng: 783.762 KB)

Network - SiS 900 v1.18 (Dung lượng: 3411.456 KB)

Network Wireless - Atheros 802.11bg (Dung lượng: 6150.144 KB)

Realtek AC97 Audio Driver v5.10.0.5790 (Dung lượng: 6150.144 KB)

Touchpad Driver v7.12.3 (Dung lượng: 5327.262 KB)

VGA Driver v6.14.10.3654 (Dung lượng: 12818.36 KB)

Post Acer Disk Formatter CD ISO Image (Dung lượng: 220188.672 KB)

Acer Preload Security Patch for Windows XP (Dung lượng: 102.447 KB)
Mô tả: tháo file nén, chạy file khi Windows chưa đăng ký và xóa file LunchApp.ocx

Acer GridVista v2.29.0728 (Dung lượng: 552.815 KB)

Acer eManager v1.0.35.53 (Dung lượng: 9855.489 KB)

Agere Modem Driver v7.20.0.0 (Dung lượng: 1217.687 KB)

Broadcom Wireless LAN B+G Driver v3.100.46 (Dung lượng: 7151.185 KB)

Chipset - SiS M661MX (Dung lượng: 3395.584 KB)

Launch Manager v1.06.0e (Dung lượng: 783.762 KB)

Network - SiS 900 v1.18 (Dung lượng: 3411.456 KB)

Network Wireless - Atheros 802.11bg (Dung lượng: 6150.144 KB)

Realtek AC97 Audio Driver v5.10.0.5790 (Dung lượng: 6150.144 KB)

Touchpad Driver v7.12.3 (Dung lượng: 5327.262 KB)

VGA Driver v6.14.10.3654 (Dung lượng: 12818.36 KB)

Post Acer Disk Formatter CD ISO Image (Dung lượng: 220188.672 KB)

5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 1.787
  • Lượt tải: 1.773
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP