Driver cho Acer Aspire 3650 for XP

5 (1) Acer Miễn phí 2.344 Ngày: Yêu cầu: Windows XP

Acer Preload Security Patch for Windows XP (Dung lượng: 102.447 KB)
Mô tả: tháo file nén, chạy file khi Windows chưa đăng ký và xóa file LunchApp.ocx

Atheros Wireless Lan Driver v4.2.2.7 (Dung lượng: 1667.478 KB)

ATI Chipset Driver v8.233.0.0 (Dung lượng: 83869.522 KB)

ATI VGA Driver v8.233.0.0 (Dung lượng: 83868.05 KB)

Ambit Modem Driver v7.34.0.0 (Dung lượng: 1526.183 KB)

Acer GridVista v2.53.0209 (Dung lượng: 655.455 KB)

Broadcom Wireless Lan Driver v4.10.40.0 (Dung lượng: 76849.738 KB)

BlueTooth Driver and Application v5.0.1.1500 (Dung lượng: 74744.203 KB)

Bison CCD Driver v5.0.0.5(f) (Dung lượng: 3715.298 KB)

Card Reader (v2.07.01) v5.1.2600.2008 (Dung lượng: 535.842 KB)

Launch Manager v0.05.1e (Dung lượng: 2161.951 KB)

RealTek Audio Driver v5.10.0.5233 (Dung lượng: 23998.62 KB)

Post Acer Disk Formatter CD ISO Image (Dung lượng: 220188.672 KB)

RealTek LAN Driver v5.639.0118.2006 (Dung lượng: 168.76 KB)

Touchpad Drivers (Dung lượng: 10511.104 KB)

Acer Preload Security Patch for Windows XP (Dung lượng: 102.447 KB)
Mô tả: tháo file nén, chạy file khi Windows chưa đăng ký và xóa file LunchApp.ocx

Atheros Wireless Lan Driver v4.2.2.7 (Dung lượng: 1667.478 KB)

ATI Chipset Driver v8.233.0.0 (Dung lượng: 83869.522 KB)

ATI VGA Driver v8.233.0.0 (Dung lượng: 83868.05 KB)

Ambit Modem Driver v7.34.0.0 (Dung lượng: 1526.183 KB)

Acer GridVista v2.53.0209 (Dung lượng: 655.455 KB)

Broadcom Wireless Lan Driver v4.10.40.0 (Dung lượng: 76849.738 KB)

BlueTooth Driver and Application v5.0.1.1500 (Dung lượng: 74744.203 KB)

Bison CCD Driver v5.0.0.5(f) (Dung lượng: 3715.298 KB)

Card Reader (v2.07.01) v5.1.2600.2008 (Dung lượng: 535.842 KB)

Launch Manager v0.05.1e (Dung lượng: 2161.951 KB)

RealTek Audio Driver v5.10.0.5233 (Dung lượng: 23998.62 KB)

Post Acer Disk Formatter CD ISO Image (Dung lượng: 220188.672 KB)

RealTek LAN Driver v5.639.0118.2006 (Dung lượng: 168.76 KB)

Touchpad Drivers (Dung lượng: 10511.104 KB)

5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 2.348
  • Lượt tải: 2.344
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP