🖼️ Mẫu Quyết định thôi việc Biểu mẫu hành chính nhân sự

🖼️

🖼️ Mẫu Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng, Trưởng phòng Thủ tục bổ nhiệm nhân sự doanh nghiệp

🖼️

🖼️ Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên Quyết định tăng lương cho nhân viên

🖼️

🖼️ Quyết định 595/QĐ-BHXH Quy trình thu và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

🖼️

🖼️ Mẫu Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động Thủ tục cho người lao động nghỉ việc

🖼️

🖼️ Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc Bổ nhiệm nhân sự trong doanh nghiệp

🖼️

🖼️ Mẫu TK1-TS: Mẫu tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT Ban hành kèm Quyết định 595/QĐ-BHXH

🖼️

🖼️ Quyết định 15/2006/QĐ-BTC Về việc ban hành chế độ Kế toán doanh nghiệp

🖼️

🖼️ Quyết định số 1018/QĐ-BHXH Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT

🖼️

🖼️ Quyết định 582/QĐ-TTg Danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020

🖼️