ATI Catalyst Software Suite (64-bit)

Tải về
  • Đánh giá:
    3,6 ★ 22 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 288,3 MB
  • Lượt xem: 26.284
  • Lượt tải: 26.146
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP
Giới thiệu

Hỗ trợ:
ATI Radeon HD 3800 series
ATI Radeon X1050 series
ATI Radeon HD 3600 series
ATI Radeon X850 series
ATI Radeon HD 3400 series
ATI Radeon X800 series
ATI Radeon HD 2900 series
ATI Radeon X700 series
ATI Radeon HD 2600 series
ATI Radeon X600 series
ATI Radeon HD 2400 series
ATI Radeon X550 series
ATI Radeon X1950 series
ATI Radeon X300 series
ATI Radeon X1900 series
ATI Radeon 9800 series
ATI Radeon X1800 series
ATI Radeon 9700 series
ATI Radeon X1650 series
ATI Radeon 9600 series
ATI Radeon X1600 series
ATI Radeon 9550 series
ATI Radeon X1550 series
ATI Radeon 9500 series
ATI Radeon X1300 series

AMD Multimedia Family Product Support

ATI All-in-Wonder X1900 Series
ATI Theater 600
ATI All-in-Wonder X1800 Series
ATI All-in-Wonder X600 Series
ATI All-in-Wonder 2006 Edition
ATI Theater 550 PRO
ATI All-in-Wonder X800 Series
ATI All-in-Wonder 9800 Series
ATI Theater 650
ATI All-in-Wonder 9600 Series

Liên kết tải về