Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân, đề nghị tặng thưởng Biểu mẫu dành cho cá nhân

Tải về
Giới thiệu

Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân, đề nghị tặng thưởng - Biểu mẫu dành cho cá nhân

Download.com.vn xin giới thiệu Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho cá nhân.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------***-----------

BẢN KHAI TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

(Để xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" )

I. Sơ lược tiểu sử bản thân:

Họ và tên:.................................. Bí danh (nếu có):................................. Nam, nữ:.................

Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................................

Quê quán:.............................................................................................................................

Nơi thường trú:......................................................................................................................

Đơn vị công tác:....................................................................................................................

Ngày vào ngành Y tế:.............................................................................................................

Ngày nghỉ hưu (đối với cán bộ đã nghỉ hưu).............................................................................

Số năm công tác trong ngành Y tế:..........................................................................................

II. Tóm tắt thành tích cá nhân trong quá trình công tác:

.............................................................................................................................................

III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (2):

.............................................................................................................................................

IV. Xác nhận thời gian được xét tặng trước thời hạn quy định 5 năm (nếu có):

                                                                                   Ngày......tháng....... năm.......
HIỆU TRƯỞNG                                                    Người khai ký tên

Download văn bản để xem thêm chi tiết.