Biểu mẫu Báo cáo tình hình sử dụng sổ kinh phí

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 32 KB
  • Lượt tải: 69
  • Ngày phát hành:
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Biểu mẫu Báo cáo tình hình sử dụng sổ kinh phí

Bộ, (Sở) : ……….
Đơn vị : …………
Mẫu số : B06 -H
(Ban hành theo quy định số: 1124 - TC/QĐ/CĐKT ngày 12/12/1996 của Bộ tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ KINH PHÍ QUYẾT TOÁN NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG
Năm……………...

Download văn bản để xem thêm chi tiết.