Mẫu đơn xin hưởng chế độ ưu đãi Biểu mẫu hành chính

Tải về
Giới thiệu

Mẫu đơn xin hưởng chế độ ưu đãi - Biểu mẫu hành chính

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo dành cho học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách của nhà nước (liệt sĩ, bệnh binh, thương binh) Căn cứ vào Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***------

ĐƠN XIN HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Thuộc khối (1)..........................

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Quận/huyện ......................... Tỉnh/ TP................................
Đồng Kính gửi: Trường ....................................................................

Tôi tên là (2): ...............................................................................Nam/Nữ:.................................

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................

Nguyên quán: .............................................................................................................................

Hiện có hộ khẩu thường trú tại (3): ............................................................................................

Tôi là đối tượng hưởng chính sách (4):

Tỷ lệ mất sức lao động (nếu là thương bệnh binh) %:.................................................................

Giấy chứng nhận số: ...................................................................................................................

Có con (hoặc bản thân) tên là (5): .......................................................... Nam/Nữ:.....................

Hiện đang học tại lớp (năm thứ): ............................................................. Khoa..........................

Trường: .......................................................................... Khoá học: ............................................

Căn cứ vào Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo theo quy định và chế độ hiện hành.

Xác nhận của cơ quan quản lý
Căn cứ hồ sơ đang quản lý, ông/bà
...................................................................
là đối tượng chính sách.............................
có tỷ lệ mất sức lao động .........................%
đúng như đã trình bày trong đơn.
Thủ trưởng đơn vị
(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)
.........., ngày ... tháng .... năm 20…
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.