Mẫu số 05-LĐTL: Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành Mẫu chứng từ lao động tiền lương

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 60 KB
  • Lượt tải: 1.586
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu số 05-LĐTL: Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành - Mẫu chứng từ lao động tiền lương

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành là chứng từ xác nhận số sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao động. Làm cơ sở để lập bảng thanh toán tiền lương hoặc tiền công cho người lao động.

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 05-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC
CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH


Ngày ... tháng ... năm ...

Tên đơn vị (hoặc cá nhân):...........................................................................................

Theo Hợp đồng số:.................. ngày ...... tháng ...... năm .......

STT Tên sản phẩm
(công việc)
Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
A B C 1 2 3 D
             
  Cộng          

Tổng số tiền (viết bằng chữ):........................................................................................

Người giao việc
(Ký, họ tên)
Người nhận việc
(Ký, họ tên)
Người kiểm tra chất lượng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)