Đậu Lém Phiêu lưu ký - Toán 1 cho iOS 4.1

Link Download Đậu Lém Phiêu lưu ký - Toán 1 cho iOS chính: