Electron 1.3.5

Link Download Electron chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.