FreeFTPd 1.0.13

Link Download FreeFTPd chính:
🖼️
  • DefragExpress

  • Việc giải phân mảnh ổ đĩa có mặt nào đó giống như giải khối vuông rubik: cùng đi đến kết quả như nhau nhưng có người giải rất nhanh, có người giải rất chậm. Tính “tốc hành” của Disktrix DefragExpress nằm ở chỗ nó sử dụng những thuật toán thông minh hơn nh
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • RAMMon

  • RAMMon là một ứng dụng Windows dễ sử dụng, chương trình cho phép người dùng có thể lấy dữ liệu Serial Presence Detect (SPD) từ các modul RAM của chúng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Tiện ích máy tính