Yahoo! Messenger 11 11.5.0.228

Link Download Yahoo! Messenger 11 chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.