NVIDIA 32bit ForceWare GeForce Go 156.55

Tải về
 • Đánh giá:
  4,1 ★ 158 👨
 • Phát hành:
 • Version: 156.55
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 36,6 MB
 • Lượt xem: 177.344
 • Lượt tải: 176.766
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP
Giới thiệu

INF details:

[DEV_0098] NVIDIA GeForce Go 7800
[DEV_0099] NVIDIA GeForce Go 7800 GTX
[DEV_00C8] NVIDIA GeForce Go 6800
[DEV_00C9] NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra
[DEV_00CC] NVIDIA Quadro FX Go1400
[DEV_0144] NVIDIA GeForce Go 6600
[DEV_0146] NVIDIA GeForce Go 6600 TE/6200 TE
[DEV_0148] NVIDIA GeForce Go 6600
[DEV_0149] NVIDIA GeForce Go 6600 GT
[DEV_0164] NVIDIA GeForce Go 6200
[DEV_0166] NVIDIA GeForce Go 6400
[DEV_0167] NVIDIA GeForce Go 6200
[DEV_0168] NVIDIA GeForce Go 6400
[DEV_01D4] NVIDIA GeForce Go 7350
[DEV_01D6] NVIDIA GeForce Go 7200
[DEV_01D7] NVIDIA GeForce Go 7300
[DEV_01D8&SUBSYS_81E6104D] NVIDIA GeForce Go 7400
[DEV_01D8&SUBSYS_81EF104D] NVIDIA GeForce Go 7400
[DEV_01D8&SUBSYS_81FD104D] NVIDIA GeForce Go 7400
[DEV_01D8&SUBSYS_8205104D] NVIDIA GeForce Go 7400
[DEV_01D8&SUBSYS_820F104D] NVIDIA GeForce Go 7400
[DEV_01D8] NVIDIA GeForce Go 7400
[DEV_01DA] NVIDIA Quadro NVS 110M
[DEV_01DB] NVIDIA Quadro NVS 120M
[DEV_01DC] NVIDIA Quadro FX 350M
[DEV_0244] NVIDIA GeForce Go 6150
[DEV_0247] NVIDIA GeForce Go 6100
[DEV_0297] NVIDIA GeForce Go 7950 GTX
[DEV_0298] NVIDIA GeForce Go 7900 GS
[DEV_0299&SUBSYS_309F103C] NVIDIA Quadro NVS 510M
[DEV_0299] NVIDIA GeForce Go 7900 GTX
[DEV_029A] NVIDIA Quadro FX 2500M
[DEV_029B&SUBSYS_309F103C] NVIDIA Quadro FX 1500M
[DEV_029B] NVIDIA Quadro FX 1500M
[DEV_029D] NVIDIA Quadro FX 3500
[DEV_0397] NVIDIA GeForce Go 7700
[DEV_0398&SUBSYS_81EF104D] NVIDIA GeForce Go 7600
[DEV_0398&SUBSYS_81FD104D] NVIDIA GeForce Go 7600
[DEV_0398&SUBSYS_8205104D] NVIDIA GeForce Go 7600
[DEV_0398] NVIDIA GeForce Go 7600
[DEV_0399&SUBSYS_81FD104D] NVIDIA GeForce Go 7600 GT
[DEV_0399&SUBSYS_8205104D] NVIDIA GeForce Go 7600 GT
[DEV_0399] NVIDIA GeForce Go 7600 GT
[DEV_039A] NVIDIA Quadro NVS 300M
[DEV_039B] NVIDIA GeForce Go 7900 SE
[DEV_0407&SUBSYS_01F11028] NVIDIA GeForce 8600M GT
[DEV_0407&SUBSYS_01F21028] NVIDIA GeForce 8600M GT
[DEV_0407&SUBSYS_02281028] NVIDIA GeForce 8600M GT
[DEV_0407&SUBSYS_02291028] NVIDIA GeForce 8600M GT
[DEV_0407&SUBSYS_022E1028] NVIDIA GeForce 8600M GT
[DEV_0407] NVIDIA GeForce 8600M GT
[DEV_0408] NVIDIA GeForce 8600M GTS
[DEV_0409&SUBSYS_019B1028] NVIDIA GeForce 8700M GT
[DEV_0409&SUBSYS_019C1028] NVIDIA GeForce 8700M GT
[DEV_0409] NVIDIA GeForce 8700M GT
[DEV_040B&SUBSYS_30C3103C] NVIDIA Quadro NVS 320M
[DEV_040B] NVIDIA Quadro NVS 320M
[DEV_040C&SUBSYS_20D917AA] NVIDIA Quadro FX 570M
[DEV_040C&SUBSYS_30C5103C] NVIDIA Quadro FX 570M
[DEV_040C] NVIDIA Quadro FX 570M
[DEV_040D&SUBSYS_019B1028] NVIDIA Quadro FX 1600M
[DEV_040D&SUBSYS_30C3103C] NVIDIA Quadro FX 1600M
[DEV_040D] NVIDIA Quadro FX 1600M
[DEV_0425] NVIDIA GeForce 8600M GS
[DEV_0426] NVIDIA GeForce 8400M GT
[DEV_0427&SUBSYS_01F11028] NVIDIA GeForce 8400M GS
[DEV_0427&SUBSYS_01F21028] NVIDIA GeForce 8400M GS
[DEV_0427&SUBSYS_01F31028] NVIDIA GeForce 8400M GS
[DEV_0427&SUBSYS_02091028] NVIDIA GeForce 8400M GS
[DEV_0427&SUBSYS_02271028] NVIDIA GeForce 8400M GS
[DEV_0427&SUBSYS_02281028] NVIDIA GeForce 8400M GS
[DEV_0427&SUBSYS_02291028] NVIDIA GeForce 8400M GS
[DEV_0427&SUBSYS_022E1028] NVIDIA GeForce 8400M GS
[DEV_0427&SUBSYS_9008104D] NVIDIA GeForce 8400M GS
[DEV_0427] NVIDIA GeForce 8400M GS
[DEV_0428&SUBSYS_9008104D] NVIDIA GeForce 8400M G
[DEV_0428] NVIDIA GeForce 8400M G
[DEV_0429&SUBSYS_01FE1028] NVIDIA Quadro NVS 140M
[DEV_0429&SUBSYS_20D817AA] NVIDIA Quadro NVS 140M
[DEV_0429] NVIDIA Quadro NVS 140M
[DEV_042A] NVIDIA Quadro NVS 130M
[DEV_042B&SUBSYS_01F91028] NVIDIA Quadro NVS 135M
[DEV_042B&SUBSYS_01FE1028] NVIDIA Quadro NVS 135M
[DEV_042B] NVIDIA Quadro NVS 135M
[DEV_042D&SUBSYS_01FF1028] NVIDIA Quadro FX 360M
[DEV_042D&SUBSYS_024A1028] NVIDIA Quadro FX 360M
[DEV_042D&SUBSYS_024B1028] NVIDIA Quadro FX 360M
[DEV_042D] NVIDIA Quadro FX 360M
[DEV_0530] NVIDIA GeForce 7190M / nForce 650M
[DEV_0531] NVIDIA GeForce 7150M / nForce 630M
[DEV_0532] NVIDIA MCP67M
[DEV_0533] NVIDIA GeForce 7000M / nForce 610M
[DEV_053F] NVIDIA MCP67M

Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo