• Công ty:

    Bộ Công an

  • Website: http://www.mps.gov.vn
  • Điện thoại: (84-4) 0694 3647 - (84-4) 0694 1165
  • Địa chỉ: 44 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội
🖼️
  • VneID

    Cổng thông tin định danh điện tử
  • VneID là trang web, cổng thông tin định danh điện tử dành cho người dân trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam bằng việc tích hợp thông tin cá nhân gồm: thẻ CCCD gắn chip, các loại giấy tờ tùy thân.
  • Xếp hạng: 3 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️