🖼️
🖼️
🖼️
  • Brackets Công cụ soạn mã nguồn cho website

  • Brackets 1.14 là một trình soạn thảo cho website mã nguồn mở được viết với các ngôn ngữ HTML, CSS và JavaScript chủ yếu tập trung vào việc phát triển web.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu