Keybr.com

Truy cập
  • Đánh giá:
    2,9 18 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 4.826
  • Lượt tải: 4.803
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: trình duyệt
Giới thiệu

Keybr.com

Keybr.com là một bài kiểm tra đánh máy như TypingTest.com trừ trang web này họ không cung cấp cho bạn văn bản được xác định trước loại. Điều này có thể được một cách chính xác hơn kiểm tra WPM, bởi vì nó thực sự bạn được chính xác hơn mà không cần bộ não của bạn điền vào những khoảng trống trong khi bạn gõ. Khi bạn nhấn chuột vào màn hình, bạn có một tập hợp các scrambled từ và không gian.

Bạn bắt đầu đánh máy, và bàn phím bên dưới scrambled từ cho bạn thấy những gì các phím để gõ cũng như bất kỳ lỗi nào màu đỏ. Điều này có vẻ giống như một loại hình khó khăn hơn gõ thử nghiệm để một số người, nhưng điều này thực sự cho thấy như thế nào mà quá trình não tiếp thu những gì bạn cần phải nhập lại.

 

Liên kết tải về

Link Truy cập chính thức: