Đáp án THPT Quốc gia 2022 Đáp án 24 mã đề full môn thi THPT Quốc Gia 2022

Truy cập

3,9 (105) Bộ GD-ĐT Miễn phí 227.250 Dung lượng: 7,7 MB Ngày:

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức công bố đáp án THPT Quốc gia 2022 cho tất cả các môn thi bao gồm: Ngữ văn, Toán, Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học, Lịch Sử, Địa Lý, Giáo dục công dân và Tiếng Anh (ngoại ngữ khác) trong những ngày tới.

Mỗi môn thi của kỳ thi THPT Quốc Gia 2022 đều có 24 mã đề và môn Văn có một mã đề duy nhất theo hình thức tự luận. Sau khi công bố đáp án THPT Quốc Gia 2022 diễn ra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ nhanh chóng cập nhật đến các thí sinh và công bố điểm thi Bộ Giáo dục và Đào tạo nhanh nhất. Mời các bạn tham khảo bộ đáp án đề thi THPT Quốc gia 2022 đầy đủ dưới đây.

Hiện tại Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố Đáp án và thang điểm bài thi môn Ngữ văn THPT Quốc Gia 2022 mời các thí sinh tham khảo.

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022

Mã đề 101

1.A2.B3.D4.C5.B6.C7.C8.C9.B10.A
11.C12.D13.D14.C15.B16.C17.B18.C19.D20.B
21.A22.B23.C24.C25.C26.B27.A28.D29.D30.C
31.A32.B33.B34.D35.C36.D37.D38.D39.C40.B
41.A42.D43.B44.C45.D46.D47.D48.D49.C50.B

Mã đề 102

1.D2.B3.B4.A5.D6.D7.D8.A9.B10.D
11.C12.C13.B14.B15.B16.A17.C18.A19.B20.B
21.D22.B23.C24.C25.C26.B27.C28.A29.C30.B
31.A32.D33.C34.C35.D36.D37.A38.D39.C40.B
41.A42.D43.C44.C45.D46.D47.D48.D49.D50D

Mã đề 103

1.B2.A3.B4.D5.D6.C7.B8.D9.A10.C
11.B12.B13.B14.D15.D16.B17.A18.C19.D20.C
21.A22.B23.B24.B25.C26.D27.D28.C29.B30.C
31.D32.A33.D34.A35.A36.C37.B38.A39.B40.A
41.D42.A43.D44.A45.A46.C47.B48.A49.B50.A

Mã đề 104

1.A2.C3.B4.B5.B6.D7.B8.C9.B10.D
11.C12.D13.A14.D15.C16.A17.A18.D19.D20.C
21.D22.D23.A24.A25.C26.D27.C28.C29.A30.A
31.D32.D33.D34.A35.D36.A37.C38.C39.D40.D
41.C42.A43.C44.C45.A46.A47.C48.A49.C50.C

Mã đề 105

1.B2.D3.D4.A5.B6.D7.B8.B9.A10.C
11.B12.C13.C14.B15.B16.B17.B18.D19.B20.A
21.C22.D23.C24.D25.C26.C27.C28.B29.C30.D
31.B32.D33.A34.B35.A36.D37.A38.A39.D40.A
41.C42.DA43.44.B45.A46.D47.A48.B49.D50.A

Mã đề 106

1.B2.B3.D4.B5.D6.A7.C8.B9.D10.D
11.A12.D13.C14.D15.D16.A17.B18.A19.C20.B
21.D22.C23.A24.B25.D26.A27.C28.C29.C30.D
31.A32.B33.C34.B35.A36.C37.B38.B39.C40.A
41.A42.B43.C44.B45.A46.C47.C48.B49.A50.B

Mã đề 107

1.D2.D3.D4.B5.B6.D7.A8.D9.D10.A
11.C12.A13.A14.C15.C16.A17.A18.D19.C20.C
21.D22.B23.A24.D25.B26.B27.B28.A29.B30.A
31.B32.A33.A34.B35.A36.B37.D38.B39.B40.A
41.B42.A43.A44.B45.A46.B47.B48.C49.C50.B

Mã đề 108

1.A2.D3.B4.A5.C6.D7.A8.D9.A10.B
11.A12.C13.A14.B15.C16.A17.D18.A19.B20.C
21.C22.B23.C24.B25.B26.B27.D28.B29.D30.C
31.B32.D33.B34.B35.C36.D37.A38.A39.C40.D
41.D42.D43.A44.D45.C46.C47.D48.D49.C50.C

Mã đề 109

1.C2.B3.D4.B5.B6.B7.C8.A9.D10.A
11.A12.B13.A14.B15.A16.D17.A18.D19.B20.B
21.C22.A23.C24.B25.A26.D27.B28.D29.D30.C
31.A32.C33.A34.A35.A36.C37.C38.C39.A40.C
41.B42.B43.D44.B45.C46.A47.C48.B49.D50.C

Mã đề 110

1.C2.C3.D4.B5.A6.B7.C8.A9.D10.B
11.D12.A13.B14.B15.D16.D17.A18.C19.C20.B
21.C22.B23.A24.C25.B26.A27.A28.A29.B30.C
31.A32.B33.B34.A35.B36.C37.A38.A39.A40.B
41.C42.C43.A44.B45.C46.A47.B48.A49.C50.A

Mã đề 111

1.A2.B3.B4.A5.D6.A7.D8.D9.C10.C
11.A12.D13.A14.C15.B16.B17.C18.C19.B20.D
21.B22.D23.C24.A25.A26.C27.B28.D29.A30.B
31.D32.D33.A34.C35.B36.A37.D38.A39.D40.D
41.C42.C43.B44.C45.C46.B47.B48.C49.D50.C

Mã đề 112

1.D2.A3.A4.C5.D6.B7.A8.B9.D10.A
11.B12.D13.D14.A15.B16.C17.B18.B19.B20.C
21.C22.A23.B24.D25.A26.C27.C28.C29.D30.A
31.C32.C33.D34.A35.C36.C37.C38.A39.A40.A
41.C42.B43.B44.A45.D46.B47.B48.D49.A50.C

Mã đề 113

1.C2.D3.B4.B5.C6.C7.C8.D9.A10.C
11.B12.D13.C14.D15.D16.D17.B18.D19.D20.C
21.D22.D23.B24.C25.A26.B27.D28.B29.C30.B
31.D32.C33.A34.B35.A36.A37.D38.B39.C40.D
41.D42.B43.C44.B45.C46.C47.D48.C49.B50.B

Mã đề 114

1.A2.D3.D4.C5.D6.B7.C8.A9.C10.B
11.C12.C13.D14.D15.C16.C17.C18.B19.B20.B
21.A22.B23.A24.B25.D26.A27.A28.D29.D30.B
31.A32.D33.C34.B35.A36.C37.D38.D39.A40.D
41.A42.C43.A44.B45.D46.A47.B48.C49.B50.C

Mã đề 115

1.D2.C3.C4.B5.A6.A7.C8.B9.D10.A
11.D12.D13.B14.B15.D16.A17.C18.D19.D20.B
21.B22.C23.D24.D25.A26.A27.C28.D29.D30.B
31.D32.C33.A34.D35.B36.A37.B38.C39.B40.B
41.A42.B43.D44.B45.C46.A47.B48.A49.C50.C

Mã đề 116

1.A2.D3.B4.C5.D6.C7.C8.B9.A10.B
11.D12.D13.D14.C15.C16.A17.D18.B19.A20.B
21.A22.A23.A24.D25.D26.C27.A28.C29.A30.C
31.C32.D33.D34.D35.A36.D37.A38.D39.C40.A
41.C42.A43.A44.C45.D46.C47.C48.A49.C50.D

Mã đề 117

1.A2.C3.C4.A5.A6.D7.A8.B9.C10.C
11.C12.A13.A14.D15.A16.B17.D18.A19.B20.C
21.C22.D23.B24.C25.C26.B27.A28.B29.D30.B
31.C32.D33.D34.A35.B36.D37.A38.B39.D40.A
41.D42.D43.D44.C45.A46.C47.D48.C49.B50.A

Mã đề 118

1.D2.A3.C4.B5.B6.A7.C8.D9.D10.A
11.B12.B13.D14.A15.C16.D17.C18.D19.B20.B
21.D22.C23.C24.B25.A26.D27.D28.A29.C30.A
31.B32.C33.C34.C35.B36.C37.B38.B39.C40.B
41.D42.D43.D44.C45.A46.B47.A48.D49.D50.B

Mã đề 119

1.B2.D3.D4.A5.C6.D7.A8.A9.A10.C
11.A12.D13.A14.D15.D16.C17.A18.B19.A20.B
21.B22.C23.D24.D25.D26.C27.A28.A29.B30.D
31.D32.A33.B34.B35.D36.B37.A38.B39.B40.B
41.D42.A43.B44.B45.D46.B47.D48.A49.B50.A

Mã đề 120

1.B2.A3.B4.A5.B6.D7.A8.B9.A10.C
11.C12.B13.B14.D15.D16.D17.B18.C19.B20.D
21.D22.C23.B24.C25.A26.C27.D28.D29.A30.B
31.A32.A33.D34.B35.B36.A37.B38.C39.D40.C
41.C42.C43.A44.D45.D46.A47.C48.D49.A50.C

Mã đề 121

1.A2.D3.B4.A5.A6.B7.C8.B9.D10.C
11.B12.A13.C14.D15.A16.C17.B18.C19.D20.A
21.A22.D23.B24.C25.C26.A27.A28.A29.C30.B
31.C32.B33.B34.C35.B36.D37.D38.B39.B40.A
41.C42.D43.D44.D45.D46.A47.C48.D49.A50.A

Mã đề 122

1.D2.A3.D4.D5.B6.D7.A8.A9.A10.D
11.C12.A13.C14.A15.A16.A17.B18.B19.B20.C
21.B22.C23.B24.C25.A26.C27.A28.A29.B30.B
31.B32.C33.A34.B35.A36.C37.B38.B39.C40.C
41.B42.C43.A44.B45.C46.C47.A48.B49.C50.C

Mã đề 123

1.D2.B3.A4.C5.D6.D7.B8.D9.D10.B
11.D12.A13.C14.C15.A16.A17.B18.D19.D20.A
21.B22.C23.A24.D25.B26.D27.B28.A29.C30.C
31.D32.D33.A34.A35.B36.B37.C38.C39.A40.B
41.B42.C43.C44.C45.A46.A47.B48.C49.B50.C

Mã đề 124

1.A2.C3.B4.A5.B6.A7.D8.D9.B10.D
11.D12.B13.A14.C15.B16.B17.D18.D19.A20.C
21.A22.B23.C24.D25.A26.A27.A28.C29.C30.B
31.A32.C33.A34.C35.D36.A37.D38.C39.D40.B
41.C42.D43.D44.C45.C46.D47.D48.B49.B50.C

Đáp án môn Hóa học thi THPT quốc gia năm 2022

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 201

41.A42.A43.C44.C45.D46.D47.D48.C49.D50.C
51.D52.A53.D54.A55.A56.C57.B58.D59.D60.B
61.B62.C63.A64.A65.B66.B67.A68.B69.A70.B
71.A72.B73.A74.A75.B76.B77.C78.B79.B80.C

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 202

41.A42.C43.C44.C45.B46.C47.A48.B49.B50.B
51.D52.A53.C54.B55.A56.D57.C58.D59.B60.B
61.B62.A63.A64.B65.A66.D67.C68.C69.D70.C
71.A72.B73.C74.B75.B76.D77.C78.C79.D80.A

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 203

41.D42.B43.A44.C45.D46.A47.C48.C49.A50.B
51.D52.D53.A54.A55.C56.B57.B58.B59.A60.C
61.B62.D63.C64.A65.A66.B67.C68.D69.A70.D
71.C72.C73.C74.D75.C76.B77.B78.D79.B80.C

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 204

41.D42.D43.C44.B45.C46.B47.D48.C49.A50.A
51.C52.B53.D54.D55.A56.A57.A58.D59.B60.A
61.D62.A63.A64.C65.B66.B67.A68.C69.B70.A
71.D72.A73.74.C75.B76.B77.A78.B79.B80.C

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 205

41-42-43-44-45-
46-47-48-49-50-
51-52-53-54-55-
56-57-58-59-60-
61-62-63-64-65-
66-67-68-69-70-
71-72-73-74-75-
76-77-78-79-80-

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 206

41.D42.A43.D44.D45.C46.A47.D48.D49.C50.A
51.D52.C53.B54.B55.B56.C57.A58.B59.A60.D
61.A62.B63.B64.B65.A66.D67.B68.B69.A70.B
71.A72.A73.B74.D75.D76.D77.B78.D79.B80.A

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 207

41-42-43-44-45-
46-47-48-49-50-
51-52-53-54-55-
56-57-58-59-60-
61-62-63-64-65-
66-67-68-69-70-
71-72-73-74-75-
76-77-78-79-80-

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 208

41-42-43-44-45-
46-47-48-49-50-
51-52-53-54-55-
56-57-58-59-60-
61-62-63-64-65-
66-67-68-69-70-
71-72-73-74-75-
76-77-78-79-80-

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 209

41-42-43-44-45-
46-47-48-49-50-
51-52-53-54-55-
56-57-58-59-60-
61-62-63-64-65-
66-67-68-69-70-
71-72-73-74-75-
76-77-78-79-80-

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 210

41-42-43-44-45-
46-47-48-49-50-
51-52-53-54-55-
56-57-58-59-60-
61-62-63-64-65-
66-67-68-69-70-
71-72-73-74-75-
76-77-78-79-80-

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 211

41-42-43-44-45-
46-47-48-49-50-
51-52-53-54-55-
56-57-58-59-60-
61-62-63-64-65-
66-67-68-69-70-
71-72-73-74-75-
76-77-78-79-80-

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 212

41-42-43-44-45-
46-47-48-49-50-
51-52-53-54-55-
56-57-58-59-60-
61-62-63-64-65-
66-67-68-69-70-
71-72-73-74-75-
76-77-78-79-80-

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 213

41-42-43-44-45-
46-47-48-49-50-
51-52-53-54-55-
56-57-58-59-60-
61-62-63-64-65-
66-67-68-69-70-
71-72-73-74-75-
76-77-78-79-80-

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 214

41-42-43-44-45-
46-47-48-49-50-
51-52-53-54-55-
56-57-58-59-60-
61-62-63-64-65-
66-67-68-69-70-
71-72-73-74-75-
76-77-78-79-80-

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 215

41.C42.A43.B44.C45.A46.B47.A48.C49.D50.A
51.A52.C53.B54.B55.D56.C57.A58.D59.A60.A
61.D62.A63.D64.D65.A66.D67.D68.A69.D70.C
71.D72.A73.A74.D75.C76.C77.A78.A79.C80.D

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 216

41-42-43-44-45-
46-47-48-49-50-
51-52-53-54-55-
56-57-58-59-60-
61-62-63-64-65-
66-67-68-69-70-
71-72-73-74-75-
76-77-78-79-80-

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 217

41.C42.C43.A44.D45.B46.B47.A48.A49.B50.C
51.D52.B53.D54.D55.C56.A57.B58.A59.C60.B
61.A62.D63.C64.C65.D66.A67.A68.C69.D70.D
71.A72.A73.B74.D75.B76.C77.B78.C79.A80.C

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 218

41.D42.A43.C44.B45.C46.C47.C48.B49.D50.A
51.A52.A53.B54.D55.A56.D57.A58.D59.A60.A
61.D62.A63.A64.A65.A66.B67.D68.D69.B70.A
71.B72.D73.D74.D75.B76.A77.A78.B79.D80.D

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 219

41-42-43-44-45-
46-47-48-49-50-
51-52-53-54-55-
56-57-58-59-60-
61-62-63-64-65-
66-67-68-69-70-
71-72-73-74-75-
76-77-78-79-80-

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 220

41-42-43-44-45-
46-47-48-49-50-
51-52-53-54-55-
56-57-58-59-60-
61-62-63-64-65-
66-67-68-69-70-
71-72-73-74-75-
76-77-78-79-80-

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 221

41-42-43-44-45-
46-47-48-49-50-
51-52-53-54-55-
56-57-58-59-60-
61-62-63-64-65-
66-67-68-69-70-
71-72-73-74-75-
76-77-78-79-80-

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 222

41-42-43-44-45-
46-47-48-49-50-
51-52-53-54-55-
56-57-58-59-60-
61-62-63-64-65-
66-67-68-69-70-
71-72-73-74-75-
76-77-78-79-80-

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 223

41.A42.D43.D44.C45.D46.B47.A48.B49.C50.D
51.C52.D53.C54.D55.C56.57.B58.C59.D60.D
61.C62.B63.C64.D65.A66.C67.B68.C69.A70.B
71.B72.A73.D74.A75.A76.A77.A78.D79.B80.B

Đáp án môn Hóa học - Mã đề 224

41.B42.D43.A44.D45.B46.C47.A48.A49.B50.A
51.C52.A53.D54.C55.B56.B57.D58.A59.C60.C
61.C62.D63.B64.B65.A66.C67.B68.A69.C70.B
71.B72.B73.74.75.B76.A77.A78.B79.A80.C

Đáp án Địa THPT Quốc gia 2022

Mã đề 301

41.C42.B43.D44.D45.B46.A47.A48.A49.C50.C
51.C52.D53.A54.D55.C56.D57.B58.C59.C60.D
61.B62.A63.B64.A65.B66.D67.A68.D69.B70.D
71.C72.A73.B74.C75.D76.B77.C78.B79.D80.B

Mã đề 302

41.B42.A43.B44.B45.C46.B47.B48.D49.A50.B
51.D52.C53.D54.D55.B56.C57.D58.A59.A60.A
61.B62.D63.A64.A65.C66.C67.D68.D69.A70.C
71.A72.C73.A74.C75.D76.D77.A78.B79.C80.D

Mã đề 303

41.B42.D43.D44.C45.A46.A47.D48.B49.D50.A
51.B52.B53.D54.C55.C56.B57.B58.A59.D60.D
61.C62.B63.B64.C65.C66.D67.B68.C69.B70.D
71.B72.C73.B74.D75.A76.C77.B78.C79.B80.D

Mã đề 304

41.A42.B43.D44.D45.A46.C47.B48.C49.C50.C
51.A52.B53.B54.D55.A56.B57.C58.B59.A60.C
61.A62.D63.D64.A65.D66.D67.B68.A69.C70.A
71.C72.A73.D74.A75.C76.C77.A78.C79.D80.D

Mã đề 305

41.A42.B43.D44.C45.A46.B47.A48.C49.D50.C
51.C52.C53.B54.D55.A56.A57.B58.B59.D60.A
61.D62.C63.C64.A65.A66.D67.C68.A69.A70.D
71.B72.C73.B74.D75.B76.B77.D78.D79.C80.A

Mã đề 306

41.D42.C43.B44.C45.B46.A47.C48.B49.A50.A
51.A52.D53.B54.C55.D56.A57.D58.A59.B60.D
61.A62.D63.D64.D65.B66.A67.D68.A69.B70.B
71.A72.B73.A74.D75.B76.D77.B78.A79.D80.B

Mã đề 307

41.C42.D43.D44.A45.B46.A47.C48.B49.A50.D
51.A52.A53.C54.D55.A56.C57.D58.A59.D60.D
61.B62.C63.D64.B65.C66.A67.B68.A69.B70.C
71.A72.D73.B74.A75.B76.D77.A78.D79.B80.B

Mã đề 308

41.D42.D43.A44.B45.B46.C47.A48.B49.C50.C
51.B52.A53.B54.A55.A56.B57.A58.D59.A60.C
61.B62.D63.C64.D65.A66.C67.A68.A69.D70.D
71.C72.C73.B74.C75.C76.D77.C78.A79.D80.B

Mã đề 309

Mã đề 310

41.C42.A43.D44.A45.B46.B47.B48.C49.D50.D
51.C52.A53.D54.C55.D56.D57.B58.D59.D60.C
61.A62.D63.A64.A65.A66.B67.C68.B69.D70.C
71.A72.B73.D74.C75.A76.B77.C78.79.80.

Mã đề 311

Mã đề 312

Mã đề 313

41.D42.A43.B44.B45.D46.A47.B48.C49.C50.B
51.C52.A53.C54.A55.C56.C57.B58.C59.C60.C
61.D62.D63.A64.A65.D66.A67.D68.D69.A70.B
71.D72.D73.B74.D75.D76.B77.A78.D79.A80.B

Mã đề 314

41.C42.D43.C44.D45.D46.B47.C48.A49.C50.B
51.D52.A53.D54.C55.A56.C57.D58.B59.D60.B
61.A62.D63.C64.C65.B66.D67.C68.D69.A70.D
71.B72.B73.A74.A75.B76.A77.A78.C79.B80.C

Mã đề 315

41.A42.B43.A44.B45.D46.B47.B48.A49.D50.D
51.C52.C53.D54.C55.D56.D57.A58.A59.C60.C
61.D62.A63.A64.C65.D66.D67.A68.C69.A70.D
71.C72.C73.D74.C75.A76.C77.C78.A79.D80.D

Mã đề 316

41. D42.C43.D44.B45.C46. B47. B48. A49.A50.C
51.A52.A53.D54.D55.A56.B57.A58.B59.A60.B
61.D62.C63.D64.C65.D66.C67.D68.A69.B70.B
71.A72.A73.D74.C75.B76.C77.C78.C79.A80.B

Mã đề 317

41.B42.D43.A44.B45.C46.D47.A48.D49.D50.C
51.D52.B53.A54.D55.C56.D57.A58.C59.D60.A
61.D62.A63.B64.A65.D66.67.C68.C69.B70.A
71.C72.B73.A74.B75.C76.B77.B78.D79.C80.A

Mã đề 318

41.B42.B43.B44.A45.C46.B47.C48.A49.D50.B
51.A52.C53.B54.D55.C56.B57.D58.D59.A60.D
61.A62.A63.B64.A65.D66.D67.B68.A69.D70.D
71.C72.B73.C74.B75.A76.D77.B78.D79.A80.D

Mã đề 319

41.B42.D43.D44.D45.C46.C47.A48.B49.C50.A
51.B52.C53.D54.A55.C56.B57.D58.A59.C60.D
61.A62.C63.D64.C65.A66.B67.D68.D69.D70.A
71.B72.B73.A74.D75.D76.C77.D78.B79.C80.B

Mã đề 320

41.B42.B43.D44.D45.C46.A47.C48.C49.B50.A
51.A52.D53.D54.D55.B56.C57.B58.C59.C60.A
61.B62.A63.D64.B65.B66.A67.C68.B69.D70.B
71.D72.A73.A74.C75.C76.A77.A78.D79.C80.C

Mã đề 321

41.D42.A43.C44.B45.C46.B47.B48.D49.D50.C
51.B52.D53.C54.A55.A56.D57.D58.A59.C60.D
61.D62.C63.C64.A65.C66.A67.D68.A69.D70.A
71.A72.D73.C74.A75.D76.A77.C78.D79.C80.A

Mã đề 322

41.D42.B43.D44.A45.B46.A47.D48.B49.C50.B
51.A52.C53.C54.B55.A56.B57.C58.D59.D60.D
61.B62.C63.C64.B65.C66.B67.D68.C69.A70.B
71.A72.A73.D74.A75.D76.D77.D78.B79.A80.A

Mã đề 323

41B42.C43.C44B45B4647D48A49C50C
51A52B53A54D55B56A57B58D59D60A
61A62C63C64B65A66B67D68C69C70B
71D72A73C74A75D76D77D78C79B80A

Mã đề 324

41.D42.A43.D44.D45.D46.C47.C48.C49.A50.A
51.C52.A53.C54.A55.C56.B57.B58.A59.C60.B
61.A62.C63.A64.C65.B66.B67.B68.C69.B70.A
71.C72.B73.C74.A75.B76.A77.C78.B79.B80.B

Đáp án Vật lí THPT Quốc gia 2022

Mã đề 201

1.B2.C3.D4.D5.C6.D7.C8.A9.A10.B
11.D12.B13.C14.D15.A16.B17.C18.A19.D20.A
21.C22.D23.C24.B25.B26.A27.D28.D29.A30.B
31.A32.D33.D34.C35.A36.C37.B38.C39.C40.A

Mã đề 202

1.B2.A3.A4.A5.C6.C7.B8.D9.B10.C
11.B12.D13.B14.D15.D16.C17.B18.B19.A20.A
21.C22.B23.C24.C25.A26.A27.D28.B29.C30.D
31.D32.B33.D34.A35.C36.C37.C38.B39.C40.D

Mã đề 203

1.D2.D3.C4.A5.C6.D7.B8.B9.C10.C
11.A12.C13.A14.D15.B16.C17.B18.A19.D20.D
21.C22.B23.C24.C25.B26.C27.B28.C29.B30.D
31.D32.C33.B34.D35.D36.C37.D38.B39.D40.B

Mã đề 204

1.A2.C3.C4.A5.C6.A7.C8.C9.B10.D
11.C12.D13.B14.D15.A16.C17.A18.C19.D20.D
21.D22.B23.A24.B25.C26.D27.D28.C29.B30.B
31.A32.D33.A34.A35.B36.C37.A38.C39.D40.A

Mã đề 205

1.C2.B3.C4.B5.B6.A7.C8.A9.A10.D
11.D12.A13.B14.A15.B16.D17.D18.B19.B20.A
21.B22.A23.D24.B25.A26.C27.C28.A29.D30.B
31.D32.D33.A34.D35.B36.D37.D38.B39.C40.C

Mã đề 206

1.C2.B3.D4.A5.A6.C7.C8.A9.B10.B
11.A12.D13.B14.A15.D16.D17.C18.B19.A20.D
21.A22.A23.B24.B25.D26.A27.B28.B29.B30.D
31.D32.B33.D34.D35.D36.A37.B38.A39.A40.D

Mã đề 207

1.C2.D3.A4.D5.D6.B7.B8.A9.A10.C
11.B12.B13.B14.A15.C16.D17.A18.D19.B20.A
21.B22.B23.D24.C25.D26.B27.B28.D29.B30.A
31.A32.C33.D34.C35.A36.D37.C38.D39.A40.B

Mã đề 208

1.D2.B3.A4.D5.B6.A7.D8.C9.B10.C
11.A12.C13.B14.C15.C16.A17.B18.A19.D20.A
21.D22.A23.C24.A25.C26.D27.C28.B29.A30.D
31.C32.D33.D34.C35.B36.B37.A38.D39.C40.A

Mã đề 209

1. D2.D3.A4.C5.A6.D7.C8.D9.C10.A
11.B12.C13.C14.B15.A16.B17.B18.B19.D20.B
21.C22.D23.C24.D25.B26.C27.B28.D29.B30.D
31.C32.B33.C34.C35.D36.B37.D38.B39.C40.C

Mã đề 210

1.A2.D3.B4.B5.B6.A7.A8.A9.D10.C
11.B12.D13.C14.A15.C16.C17.A18.C19.D20.C
21.D22.B23.B24.C25.D26.C27.B28.A29.C30.C
31.B32.D33.D34.B35.A36.A37.B38.A39.D40.C

Mã đề 211

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.D32.A33.D34.C35.C36.C37.D38.A39.D40.C

Mã đề 212

1.D2.A3.A4.D5.B6.B7.C8.D9.A10.D
11.B12.A13.B14.B15.C16.B17.C18.C19.C20.A
21.C22.B23.A24.A25.A26.B27.B28.B29.C30.C
31.B32.A33.A34.C35.B36.A37.A38.C39.B40.C

Mã đề 213

1.D2.B3.D4.A5.D6.C7.B8.C9.A10.A
11.B12.C13.D14.D15.A16.B17.A18.D19.C20.C
21.B22.C23.C24.D25.C26.D27.B28.D29.C30.B
31.C32.C33.A34.B35.D36.A37.B38.A39.D40.B

Mã đề 214

1.C2.C3.A4.C5.A6.D7.D8.B9.C10.D
11.B12.B13.A14.D15.B16.C17.A18.D19.C20.B
21.A22.C23.B24.B25.C26.D27.B28.D29.C30.A
31.D32.A33.B34.D35.B36.B37.A38.D39.D40.B

Mã đề 215

1-D6-C11-C16-A21-D26-C31-36-
2-A7-D12-A17-D22-D27-A32-37-
3-A8-D13-B18-A23-A28-D33-38-
4-D9-C14-C19-D24-A29-D34-39-
5-A10-C15-D20-C25-C30-C35-40-

Mã đề 216

1.A2.D3.B4.A5.C6.D7.B8.B9.A10.B
11.D12.B13.B14.D15.A16.D17.C18.C19.A20.C
21.D22.B23.B24.B25.C26.C27.A28.A29.D30.D
31.B32.C33.C34.C35.A36.C37.C38.D39.D40.A

Mã đề 217

1.A2.B3.B4.A5.D6.C7.A8.A9.D10.B
11.B12.D13.B14.B15.D16.A17.B18.C19.C20.B
21.C22.A23.C24.C25.D26.B27.C28.C29.A30.D
31.A32.D33.C34.D35.C36.D37.D38.A39.B40.C

Mã đề 218

1.C2.A3.C4.B5.A6.A7.A8.C9.D10.C
11.A12.B13.D14.A15.D16.A17.A18.D19.A20.B
21.D22.D23.D24.B25.B26.D27.A28.A29.B30.D
31.A32.D33.B34.D35.B36.B37.D38.B39.A40.B

Mã đề 219

1-C6-B11-D16-D21-C26-B31-C36-
2-C7-C12-B17-C22-B27-B32-D37-
3-D8-B13-B18-A23-D28-A33-B38-
4-A9-B14-A19-A24-B29-A34-C39-
5-C10-B15-A20-C25-D30-B35-D40-

Mã đề 221

1.C2.A3.C4.B5.C6.B7.A8.D9.C10.B
11.C12.D13.B14.A15.C16.C17.D18.A19.C20.A
21.D22.A23.A24.D25.D26.D27.C28.A29.C30.D
31.D32.C33.A34.D35.A36.A37.B38.D39.D40.C

Mã đề 222

1.D2.B3.D4.C5.B6.A7.B8.D9.A10.C
11.A12.A13.A14.D15.D16.B17.D18.C19.D20.C
21.C22.B23.D24.B25.D26.A27.C28.C29.B30.A
31.C32.D33.A34.C35.A36.A37.C38.B39.A40.C

Mã đề 223

1.B2.A3.C4.D5.C6.A7.C8.A9.C10.B
11.B12.C13.B14.A15.A16.B17.D18.B19.B20.D
21.B22.A23.A24.C25.A26.D27.D28.D29.A30.B
31.C32.D33.A34.C35.D36.C37.B38.B39.C40.D

Mã đề 224

1. C2.A3.A4.B5.C6.C7.B8.B9.D10.C
11.A12.C13.D14.A15.C16.C17.B18.D19.D20.B
21.B22.A23.24.C25.A26.A27.B28.A29.A30.B
31.32.B33.B34.C35.B36.C37.A38.B39.A40.C

Đáp án Sinh học THPT Quốc gia 2022

Mã đề 201

81.A82.B83.A84.C85.D86.D87.A88.D89.C90.C
91.B92.B93.B94.C95.C96.C97.A98.B99.B100.B
101.A102.D103.B104.B105.A106.B107.A108.B109.C110.A
111.B112.D113.A114.C115.D116.A117.C118.D119.C120.A

Mã đề 202

81.D82.D83.C84.A85.B86.C87.A88.B89.C90.D
91.D92.D93.C94.D95.C96.B97.A98.B99.B100.D
101.A102.D103.D104.A105.A106.C107.D108.D109.B110.C
111.A112.C113.C114.A115.A116.A117.A118.A119.C120.A

Mã đề 203

81.C82.C83.D84.D85.A86.C87.B88.D89.D90.A
91.C92.A93.D94.A95.D96.C97.B98.B99.D100.D
101.B102.D103.B104.B105.D106.B107.C108.C109.B110.D
111.B112.A113.D114.A115.B116.D117.B118.C119.C120.C

Mã đề 204

81.C82.A83.A84.C85.D86.C87.A88.B89.D90.D
91.D92.A93.C94.D95.B96.C97.A98.A99.C100.C
101.A102.A103.C104.D105.B106.D107.B108.B109.A110.B
111.A112.A113.D114.C115.B116.C117.A118.B119.A120.C

Mã đề 205

81.D82.D83.C84.B85.C86.C87.B88.D89.A90.A
91.B92.D93.D94.A95.C96.A97.D98.C99.B100.B
101.A102.C103.A104.C105.A106.C107.C108.B109.D110.B
111.B112.C113.C114.D115.A116.B117.B118.B119.B120.D

Mã đề 206

81.B82.D83.A84.C85.C86.B87.B88.A89.A90.A
91.B92.D93.D94.A95.D96.C97.A98.D99.C100.A
101.D102.B103.B104.A105.D106.B107.B108.D109.A110.D
111.B112.D113.B114.B115.B116.A117.B118.D119.A120.B

Mã đề 207

81.A82.C83.A84.C85.D86.D87.C88.B89.A90.C
91.D92.A93.B94.D95.C96.B97.D98.B99.C100.B
101.C102.C103.A104.B105.B106.D107.B108.B109.C110.C
111.A112.D113.C114.B115.D116.D117.C118.D119.C120.C

Mã đề 208

81.B82.B83.B84.C85.B86.D87.A88.C89.B90.D
91.B92.B93.C94.D95.C96.D97.A98.A99.D100.A
101.C102.A103.C104.B105.B106.A107.D108.D109.D110.A
111.A112.A113.A114.B115.A116.A117.C118.B119.A120.A

Mã đề 209

81.A82.D83.D84.C85.A86.D87.B88.C89.C90.C
91.B92.D93.A94.B95.D96.C97.B98.D99.B100.D
101.D102.B103.D104.D105.C106.C107.C108.B109.D110.B
111.B112.C113.D114.D115.B116.A117.D118.B119.D120.C

Mã đề 210

81.A82.B83.D84.D85.A86.D87.A88.B89.B90.C
91.A92.B93.D94.B95.B96.D97.A98.C99.D100.B
101.C102.B103.C104.A105.A106.C107.D108.C109.A110.B
111.C112.B113.B114.C115.C116.A117.B118.D119.D120.A

Mã đề 211

81.C82.B83.D84.B85.D86.D87.B88.C89.C90.D
91.B92.B93.C94.B95.B96.A97.C98.C99.A100.A
101.A102.D103.A104.B105.C106.D107.C108.B109.A110.C
111.C112.D113.D114.B115.C116.A117.D118.A119.C120.D

Mã đề 212

81.C82.B83.B84.A85.A86.D87.D88.A89.C90.B
91.A92.C93.D94.B95.A96.B97.A98.D99.B100.C
101.A102.C103.B104.B105.C106.C107.A108.C109.C110.C
111.B112.B113.B114.A115.B116.A117.C118.B119.A120.B

Mã đề 213

81.B82.D83.C84.A85.B86.A87.A88.D89.D90.C
91.D92.B93.A94.B95.D96.C97.C98.A99.C100.B
101.B102.C103.A104.A105.A106.C107.B108.C109.D110.C
111.C112.D113.D114.C115.C116.A117.D118.B119.B120.C

Mã đề 214

81.A82.C83.A84.A85.C86.D87.A88.D89.B90.A
91.C92.A93.B94.C95.D96.C97.B98.A99.A100.A
101.C102.A103.A104.B105.C106.D107.C108.C109.D110.D
111.A112.B113.B114.D115.A116.D117.B118.B119.C120.B

Mã đề 215

81.D82.A83.A84.B85.B86.C87.C88.A89.C90.C
91.C92.B93.D94.A95.D96.C97.D98.C99.C100.C
101.A102.A103.A104.D105.D106.C107.D108.A109.D110.C
111.D112.C113.D114.C115.A116.A117.A118.B119.A120.C

Mã đề 216

81.A82.B83.C84.D85.D86.A87.B88.B89.D90.A
91.D92.C93.D94.D95.D96.B97.C98.C99.C100.B
101.C102.C103.B104.C105.C106.B107.D108.A109.D110.B
111.D112.C113.A114.B115.A116.B117.A118.B119.D120.B

Mã đề 217

81.A82.C83.B84.D85.A86.C87.D88.B89.C90.C
91.A92.B93.A94.D95.C96.C97.B98.A99.C100.A
101.D102.D103.B104.A105.D106.D107.B108.B109.A110.A
111.C112.A113.D114.B115.B116.C117.B118.B119.B120.C

Mã đề 218

81.D82.C83.D84.D85.A86.A87.D88.C89.C90.C
91.B92.A93.B94.D95.B96.A97.B98.A99.B100.A
101.D102.D103.B104.A105.A106.B107.B108.B109.D110.D
111.D112.A113.A114.A115.C116.D117.B118.D119.A120.A

Mã đề 219

81.C82.C83.A84.A85.D86.D87.B88.A89.B90.D
91.D92.D93.C94.D95.C96.B97.D98.B99.D100.B
101.B102.D103.C104.A105.B106.C107.C108.D109.A110.B
111.C112.C113.C114.A115.B116.A117.C118.D119.A120.A

Mã đề 220

81.C82.D83.B84.A85.C86.B87.D88.C89.B90.A
91.C92.A93.C94.B95.C96.C97.D98.D99.D100.A
101.C102.A103.C104.A105.A106.B107.B108.B109.D110.C
111.B112.B113.B114.C115.D116.C117.D118.D119.B120.C

Mã đề 221

81.C82.A83.C84.D85.A86.D87.B88.B89.D90.A
91.C92.D93.C94.D95.C96.C97.A98.A99.B100.D
101.C102.A103.C104.A105.B106.D107.D108.A109.D110.D
111.D112.C113.C114.C115.D116.A117.C118.A119.C120.C

Mã đề 222

81.A82.A83.D84.B85.C86.D87.B88.B89.B90.D
91.C92.B93.B94.B95.D96.B97.D98.A99.D100.D
101.B102.B103.A104.D105.B106.C107.C108.C109.A110.D
111.C112.A113.C114.B115.D116.D117.A118.D119.C120.A

Mã đề 223

81.A82.A83.D84.A85.D86.C87.A88.B89.D90.B
91.C92.B93.B94.D95.C96.C97.D98.D99.B100.A
101.D102.B103.C104.A105.C106.C107.B108.B109.A110.A
111.D112.D113.A114.C115.B116.B117.B118.D119.A120.D

Mã đề 224

81.D82.A83.A84.C85.A86.B87.C88.A89.B90.C
91.B92.C93.B94.D95.A96.B97.A98.C99.B100.C
101.C102.C103.D104.C105.A106.A107.B108.C109.A110.A
111.B112.D113.B114.B115.A116.B117.C118.D119.B120.A

Đáp án Tiếng Anh THPT Quốc gia 2022

Mã đề 401

1.C2.D3.A4.D5.D6.C7.D8.B9.C10.A
11.C12.B13.C14.D15.A16.A17.A18.B19.B20.D
21.D22.B23.B24.B25.D26.B27.A28.B29.C30.B
31.B32.B33.A34.D35.A36.A37.D38.A39.D40.D
41.D42.A43.A44.A45.D46.A47.B48.B49.A50.D

Mã đề 402

1.D2.C3.A4.A5.A6.D7.D8.B9.D10.C
11.A12.D13.C14.B15.B16.A17.A18.B19.C20.D
21.D22.C23.C24.C25.D26.A27.D28.B29.B30.A
31.D32.B33.C34.A35.A36.C37.B38.C39.B40.A
41.C42.C43.A44.D45.C46.B47.A48.B49.D50.A

Mã đề 403

1.C2.C3.B4.A5.B6.D7.C8.A9.D10.A
11.D12.B13.C14.C15.C16.D17.D18.D19.C20.B
21.C22.C23.D24.B25.D26.D27.B28.C29.B30.C
31.C32.B33.D34.B35.C36.C37.D38.B39.B40.D
41.D42.B43.D44.D45.C46.B47.B48.B49.D50.B

Mã đề 404

1.B2.D3.C4.A5.A6.D7.A8.A9.D10.B
11.D12.C13.C14.B15.C16.B17.A18.B19.C20.B
21.A22.A23.C24.A25.C26.D27.D28.D29.C30.B
31.C32.A33.C34.B35.A36.B37.C38.A39.A40.B
41.A42.B43.B44.C45.C46.A47.C48.C49.B50.C

Mã đề 405

1.A2.D3.D4.B5.A6.C7.A8.B9.D10.C
11.B12.C13.C14.C15.D16.A17.D18.C19.B20.B
21.B22.D23.C24.C25.C26.D27.B28.D29.D30.A
31.B32.B33.C34.D35.C36.B37.D38.A39.A40.D
41.C42.B43.C44.D45.A46.C47.A48.C49.B50.B

Mã đề 406

1.C2.A3.A4.C5.C6.C7.A8.C9.D10.B
11.D12.C13.B14.B15.A16.B17.D18.C19.B20.D
21.A22. A23. D24. A25. B26. B27.B28.B29.A30.C
31.B32.C33.A34.D35.B36. A37. A38. D39. B40. C
41. C42. C43.B44.D45.B46.C47.D48.A49.C50.A

Mã đề 407

1.D2.B3.C4.A5.C6.A7.D8.C9.D10.A
11.C12.D13.A14.B15.C16.A17.B18.C19.A20.B
21.C22.D23.A24.A25.B26.B27.C28.D29.A30.D
31.C32.C33.A34.B35.B36.B37.C38.D39.B40.C
41.B42.D43.C44.D45.D46.A47.B48.B49.D50.D

Mã đề 408

1.D2.A3.D4.C5.D6.D7.B8.B9.A10.C
11.D12.B13.C14.A15.B16.A17.A18.A19.B20.A
21.C22.C23.B24.A25.B26.C27.C28.A29.A30.B
31.C32.B33.A34.C35.C36.B37.C38.C39.A40.B
41.C42.C43.C44.B45.A46.C47.C48.A49.B50.B

Mã đề 409

1.A2.B3.A4.B5.C6.D7.C8.C9.D10.B
11.A12.D13.D14.A15.D16.B17.B18.D19.A20.A
21.D22.C23.D24.C25.B26.D27.B28.A29.A30.C
31.B32.B33.D34.C35.D36.C37.C38.D39.B40.A
41.B42.B43.C44.A45.C46.A47.C48.B49.A50.B

Mã đề 410

1.D2.B3.B4.A5.D6.A7.D8.B9.A10.C
11.D12.C13.B14.D15.D16.D17.C18.B19.B20.D
21.A22.B23.B24.C25.B26.D27.B28.D29.B30.C
31.D32.C33.C34.C35.B36.A37.A38.B39.C40.D
41.D42.D43.C44.A45.A46.B47.C48.A49.C50.C

Mã đề 411

1.A2.A3.D4.A5.C6.C7.B8.A9.C10.A
11.C12.C13.D14.B15.A16.A17.D18.D19.C20.B
21.A22.C23.D24.B25.B26.A27.C28.A29.B30.C
31.C32.C33.B34.D35.D36.D37.B38.B39.B40.D
41.D42.D43.C44.D45.D46.B47.B48.C49.B50.D

Mã đề 412

1.D2.C3.C4.C5.A6.B7.A8.A9.A10.B
11.B12.B13.A14.C15.A16.C17.B18.A19.C20.C
21.D22.C23.D24.D25.A26.A27.B28.A29.D30.D
31.B32.C33.C34.A35.D36.C37.D38.A39.C40.C
41.B42.A43.A44.D45.D46.A47.A48.C49.D50.D

Mã đề 413

1.D2.D3.C4.A5.D6.B7.B8.C9.C10.A
11.B12.D13.D14.B15.D16.C17.D18.A19.D20.B
21.D22.A23.B24.A25.A26.D27.A28.B29.A30.B
31.D32.D33.B34.A35.D36.A37.A38.D39.A40.B
41.D42.D43.A44.B45.B46.A47.C48.A49.B50.B

Mã đề 414

1.C2.A3.D4.B5.C6.D7.A8.C9.D10.B
11.B12.C13.B14.C15.D16.B17.D18.B19.D20.A
21.C22.D23.B24.D25.B26.A27.C28.A29.D30.A
31.D32.C33.B34.A35.A36.C37.C38.B39.D40.A
41.A42.A43.D44.A45.B46.D47.B48.A49.B50.B

Mã đề 415

1. C2. B3. C4. B5. D6. C7. B8. C9. C10. C
11. D12. A13. D14. A15. A16. D17. A18. C19. C20. D
21. B22. C23. B24.B25.D26. D27. A28. B29. D30. B
31. B32. C33. D34. A35. D36. B37. B38. D39. B40. D
41. B42. B43. C44. D45. A46. B47. B48. C49. C50. D

Mã đề 416

1.C2.A3.D4.A5.A6.B7.A8.D9.D10.C
11.A12.D13.C14.B15.C16.B17.D18.A19.C20.B
21.C22.A23.B24.D25.D26.C27.C28.C29.D30.A
31.C32.C33.B34.C35.C36.C37.C38.C39.D40.B
41.C42.C43.A44.B45.B46.D47.B48.D49.B50.B

Mã đề 417

1. A2.B3.D4.B5.B6.D7.C8.D9.D10.B
11.A12.D13.B14.D15.A16.B17.C18.A19.A20.D
21.C22.D23.A24.C25.A26.B27.B28.A29.C30.C
31.C32.B33.B34.D35.D36.C37.A38.B39.A40.A
41.A42.C43.C44.A45.C46.B47.A48.B49.C50.C

Mã đề 418

1. B2. D3. C4. A5. B6. D7. C8. B9. C10. D
11. D12. D13. A14. D15. A16. D17. D18. B19. A20. D
21. B22. D23. B24. A25. B26. C27. C28. D29. C30. B
31. D32. C33. A34.B35. A36. C37. D38. C39. A40. B
41. A42. C43. B44. B45. A46. C47. C48. B49. A50. A

Mã đề 419

1.B2.A3.A4.B5.D6.B7.A8.A9.D10.B
11.C12.B13.C14.C15.C16.D17.D18.D19.C20.A
21.D22.B23.A24.A25.D26.C27.D28.C29.C30.B
31.C32.D33.C34.B35.B36.D37.A38.C39.C40.D
41.D42.D43.B44.A45.B46.A47.A48.C49.A50.B

Mã đề 420

1. C2. B3. A4. C5. A6.A7. A8. D9. A10. B
11. B12. B13. A14. B15. B16. A17. A18. D19. D20. C
21. D22. D23. C24. C25. A26. C27. D28. A29. C30. C
31. D32. C33. B34. B35. C36. B37. B38. A39. C40. C
41. C42. B43. A44. A45. A46. C47. A48. C49. B50. C

Mã đề 421

1. D2. A3. A4. C5. C6. B7. A8. B9. A10. C
11. C12. A13. A14. D15. B16. C17. A18. D19. B20. D
21. B22. A23. C24. C25. B26. B27. C28. B29. D30. D
31. C32. B33. D34. D35. C36. C37. D38. B39. D40. D
41. B42. C43. C44. D45. B46. D47. D48. A49. C50. A

Mã đề 422

1.A2.B3.A4.C5.D6.C7.A8.A9.D10.D
11.C12.B13.A14.D15.C16.D17.B18.B19.C20.B
21.A22.B23.D24.B25.D26.D27.C28.C29.A30.A
31. B32. D33.C34.C35.D36.D37.D38.C39.A40.A
41.A42.A43.D44.B45.A46.C47.A48.D49.B50.A

Mã đề 423

1.D2.D3.B4.A5.A6.C7.A8.B9.B10.B
11.C12.D13.C14.D15.D16.C17.B18.A19.B20.A
21.C22.D23.D24.C25.C26.B27.B28.D29.A30.B
31.D32.B33.B34.B35.B36.C37.D38.B39.A40.C
41.D42.A43.C44.A45.D46.A47.D48.A49.B50.B

Mã đề 424

1.C2.B3.B4.C5.D6.B7.D8.A9.A10.C
11.A12.D13.A14.C15.A16.A17.C18.A19.C20.A
21.C22.A23.C24.D25.C26.A27.D28.C29.D30.C
31.A32.C33.D34.D35.A36.D37.A38.D39.D40.C
41.C42.D43.C44.D45.A46.D47.D48.B49.A50.B

Đáp án Sử THPT Quốc gia 2022

Mã đề 301

1.A2.B3.D4.D5.C6.B7.A8.B9.A10.A
11.B12.D13.A14.B15.D16.C17.B18.B19.D20.C
21.A22.A23.C24.A25.C26.A27.A28.B29.C30.D
31.C32.A33.B34.B35.D36.B37.D38.C39.C40.B

Mã đề 302

1.D2.B3.B4.B5.D6.A7.D8.B9.D10.A
11.C12.D13.D14.C15.C16.A17.C18.D19.C20.A
21.A22.A23.D24.A25.B26.D27.C28.B29.C30.C
31.C32.A33.D34.D35.A36.C37.C38.A39.B40.B

Mã đề 303

1.D2.A3.B4.C5.A6.A7.D8.D9.D10.A
11.C12.B13.D14.C15.D16.D17.C18.D19.D20.B
21.C22.C23.D24.C25.D26.B27.C28.B29.C30.B
31.D32.B33.C34.B35.B36.C37.B38.C39.D40.D

Mã đề 304

1.B2.B3.B4.D5.D6.A7.C8.C9.C10.D
11.C12.D13.D14.A15.D16.D17.C18.B19.C20.A
21.C22.C23.C24.B25.A26.C27.C28.A29.A30.B
31.A32.B33.A34.B35.A36.A37.A38.B39.B40.A

Mã đề 305

1.A2.C3.C4.B5.B6.A7.C8.B9.A10.B
11.A12.D13.C14.B15.B16.D17.A18.D19.B20.C
21.C22.D23.A24.D25.D26.D27.C28.A29.A30.B
31.C32.A33.C34.C35.A36.C37.A38.B39.C40.A

Mã đề 306

1.D2.D3.D4.A5.B6.B7.D8.B9.B10.D
11.D12.C13.A14.B15.B16.A17.A18.C19.B20.C
21.A22.B23.A24.B25.B26.D27.A28.A29.D30.D
31.A32.D33.C34.D35.B36.37.A38.B39.A40.A

Mã đề 307

1.C2.B3.D4.C5.C6.C7.B8.B9.A10.A
11.D12.D13.B14.A15.A16.D17.C18.A19.B20.D
21.A22.B23.D24.D25.A26.D27.D28.C29.B30.C
31.C32.D33.C34.C35.C36.C37.B38.C39.C40.B

Mã đề 308

1.B2.D3.A4.C5.A6.D7.A8.D9.C10.C
11.D12.A13.B14.D15.A16.A17.D18.B19.D20.D
21.A22.B23.D24.B25.B26.A27.D28.A29.C30.A
31.C32.A33.B34.A35.C36.B37.B38.C39.B40.B

Mã đề 309

1.A2.A3.B4.C5.A6.C7.B8.C9.D10.A
11.A12.C13.C14.D15.B16.C17.D18.D19.B20.D
21.B22.C23.C24.B25.D26.D27.B28.D29.C30.C
31.D32.B33.D34.B35.D36.B37.B38.C39.C40.B

Mã đề 310

1.D2.C3.A4.D5.A6.B7.B8.C9.A10.B
11.B12.D13.C14.C15.A16.A17.D18.D19.C20.A
21.C22.B23.C24.D25.C26.A27.D28.B29.B30.D
31.A32.B33.A34.D35.D36.D37.A38.A39.B40.B

Mã đề 311

1.D2.A3.D4.B5.C6.B7.C8.B9.C10.D
11.B12.C13.B14.C15.D16.D17.C18.B19.D20.A
21.A22.B23.D24.C25.A26.C27.A28.D29.D30.A
31.B32.D33.D34.B35.C36.A37.A38.D39.B40.B

Mã đề 312

1.B2.B3.C4.C5.B6.A7.D8.D9.A10.A
11.A12.C13.D14.B15.C16.A17.C18.C19.C20.D
21.A22.C23.C24.D25.C26.A27.D28.D29.A30.D
31.D32.A33.A34.D35.C36.A37.A38.D39.C40.D

Mã đề 313

1.D2.A3.B4.C5.D6.A7.B8.A9.D10.B
11.C12.B13.B14.D15.C16.D17.C18.C19.C20.A
21.A22.C23.D24.B25.C26.B27.A28.C29.D30.B
31.D32.A33.B34.A35.D36.C37.C38.D39.A40.A

Mã đề 314

1.C2.B3.B4.B5.A6.C7.D8.A9.A10.B
11.C12.A13.C14.A15.D16.D17.C18.C19.A20.B
21.A22.C23.A24.B25.C26.C27.B28.A29.C30.D
31.A32.C33.D34.B35.B36.D37.D38.D39.A40.D

Mã đề 315

1.D2.C3.A4.C5.B6.C7.B8.A9.C10.A
11.C12.B13.C14.B15.A16.D17.C18.A19.D20.D
21.A22.A23.C24.D25.A26.A27.D28.A29.D30.D
31.C32.D33.D34.C35.A36.A37.C38.A39.C40.A

Mã đề 316

1.D2.D3.B4.C5.A6.A7.C8.D9.D10.B
11.B12.D13.B14.A15.C16.D17.A18.D19.B20.D
21.C22.C23.A24.D25.B26.D27.A28.B29.C30.A
31.C32.A33.C34.B35.D36.A37.B38.B39.A40.D

Mã đề 317

1.A2.B3.D4.D5.B6.C7.A8.A9.D10.B
11.A12.B13.B14.B15.D16.C17.C18.D19.A20.C
21.D22.D23.B24.C25.C26.A27.D28.D29.D30.C
31.A32.D33.B34.A35.A36.D37.B38.C39.C40.C

Mã đề 318

1. A2.B3.D4.D5.D6.A7.B8.C9.C10.B
11.B12.A13.C14.A15.D16.C17.B18.D19.A20.B
21.B22.B23.D24.D25.D26.A27.D28.D29.A30.D
31.B32.A33.B34.A35.B36.A37.D38.C39.A40.D

Mã đề 319

1.A2.C3.D4.B5.D6.C7.A8.B9.D10.A
11.D12.C13.C14.A15.B16.C17.A18.A19.A20.C
21.B22.B23.C24.D25.B26.C27.C28.B29.D30.C
31.D32.D33.B34.B35.D36.A37.D38.A39.D40.D

Mã đề 320

1.C2.C3.A4.B5.B6.B7.C8.B9.D10.C
11.C12.B13.B14.B15.A16.D17.A18.C19.B20.D
21.A22.D23.C24.B25.D26.D27.C28.B29.D30.D
31.A32.C33.C34.C35.A36.A37.A38.D39.D40.A

Mã đề 321

1.C2.D3.B4.D5.C6.D7.C8.B9.C10.A
11.B12.D13.A14.B15.A16.D17.A18.B19.C20.C
21.A22.B23.B24.A25.A26.B27.C28.B29.C30.A
31.C32.B33.C34.B35.C36.A37.C38.A39.A40.A

Mã đề 322

1.D2.C3.D4.A5.D6.B7.B8.D9.B10.B
11.C12.D13.B14.D15.D16.C17.A18.A19.B20.A
21.A22.A23.D24.A25.B26.B27.D28.C29.B30.A
31.D32.C33.A34.A35.C36.C37.B38.C39.D40.B

Mã đề 323

1.A2.D3.A4.D5.B6.D7.B8.B9.A10.D
11.D12.C13.D14.D15.B16.A17.D18.B19.C20.A
21.C22.D23.C24.C25.B26.A27.B28.A29.A30.B
31.D32.D33.A34.C35.B36.A37.B38.A39.C40.A

Mã đề 324

1.C2.D3.A4.B5.D6.C7.B8.D9.D10.A
11.B12.C13.C14.A15.C16.A17.A18.B19.C20.C
21.B22.A23.C24.B25.B26.A27.A28.B29.B30.C
31.B32.A33.C34.D35.A36.C37.C38.B39.A40.A

Gợi ý đáp án môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2022

I. Đọc hiểu

Câu 1. Tự do

Câu 2. trong, tinh khiết, khỏe, mơn mởn

Câu 3. Làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt; giúp người đọc hình dung rõ về tuổi trẻ là lứa tuổi đầy nhiệt huyết, tươi vui.

Câu 4. Tác giả cảm thấy tự hào, cảm phục trước sự khi sinh của thế hệ trẻ để bảo vệ đất nước.

II. Làm văn

Câu 1.

- Trách nhiệm: Phần việc được giao cho hoặc coi như được giao cho, phải bảo đảm làm tròn, nếu kết quả không tốt thì phải gánh chịu phần hậu quả.

- Trách nhiệm của thế hệ trẻ với đất nước:

 • Ý thức học tập để xây dựng, phát triển đất nước.
 • Rèn luyện phẩm chất, đạo đức để trở thành một công dân tốt
 • Ý thức, trách nhiệm về những vấn đề của đất nước.

Câu 2.

1. Mở bài

Giới thiệu về tác giả Nguyễn Minh Châu, tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa.

2. Thân bài

a. Phân tích đoạn trích: Phát hiện thứ nhất của nhân vật Phùng.

- Hoàn cảnh:

 • Để có thể xuất bản một bộ lịch nghệ thuật về thuyền và biển, trưởng phòng đã đề nghị nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng đi chụp thực tế bổ sung một bức ảnh cảnh biển buổi sáng có sương mù.
 • Nhân chuyến thăm Đẩu - người bạn chiến đấu năm xưa, Phùng đi tới một vùng biển từng là chiến trường cũ.
 • Phùng đã phục kích mấy buổi sáng mà vẫn chưa chụp được bức ảnh nào. Sau gần một tuần lễ, Phùng quyết định thu vào tờ lịch cảnh thuyền thu lưới vào buổi bình minh.

- Khung cảnh mà Phùng phát hiện “cảnh trời cho đắt giá”:

 • Nhận xét “một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ”, “Mũi thuyền in một nét mơ hồ...vào bời”, một vẻ đẹp đơn giản và toàn bích.
 • Đây là cảnh tượng kì diệu của thiên nhiên, cuộc sống khi nhìn từ xa.

- Tâm trạng của họa sĩ Phùng: bối rối trước cái đẹp: “trong trái tim như có cái gì bóp thắt vào”, nhận ra rằng “bản thân cái đẹp chính là đạo đức”. Đó là niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ khi bắt gặp cái đẹp, anh nhận ra vai trò thực sự của nghệ thuật.

b. Liên hệ

- Hình ảnh chiếc thuyền đang chống chọi với sóng gió giữa phá: Xuất hiện ở đoạn cuối của tác phẩm, trong cuộc trò chuyện của Phùng và nhân vật ông lão đã ngoài sáu mươi mà vẫn còn theo đuổi nghề sơn tràng.

 • Hình ảnh chiếc thuyền trong đoạn trích: Biểu tượng cho nghệ thuật với vẻ đẹp đẽ, thơ mộng.
 • Hình ảnh chiếc thuyền đang chống chọi với sóng gió giữa phá: Biểu tượng cho hiện thực cuộc sống với những khó khăn, giông bão.

- Mối quan hệ về nghệ thuật và cuộc sống: Nghệ thuật phải gắn liền với cuộc sống phản ảnh những vấn đề trong cuộc sống. Người nghệ sĩ cần phải có cái nhìn đa diện về cuộc sống, không nhìn hiện tượng mà đánh giá toàn bộ bản chất của vấn đề.

3. Kết bài

Khẳng định lại giá trị của tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa.

Đáp án THPT Quốc Gia 2022 chính thức của Bộ GD&ĐT

(Đang cập nhật)

 • Đáp án môn Toán của Bộ 2022
 • Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc Gia 2022 của Bộ
 • Đáp án môn Hóa học của Bộ Giáo dục 2022
 • Đáp án môn Sinh Học của THPT Quốc Gia 2022 của Bộ
 • Đáp án môn Lịch Sử của Bộ Giáo dục 2022
 • Đáp án môn Địa Lý của Bộ Giáo dục 2022
 • Đáp án môn GDCD THPT Quốc Gia 2022 của Bộ
 • Đáp án môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2022 của Bộ
 • Đáp án môn Tiếng Nga THPT Quốc Gia 2022 của Bộ
 • Đáp án môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia 2022 của Bộ
 • Đáp án môn Tiếng Đức THPT Quốc Gia 2022 của Bộ
 • Đáp án môn Tiếng Nhật THPT Quốc Gia 2022 của Bộ
 • Đáp án môn Tiếng Hàn THPT Quốc Gia 2022 của Bộ
 • Đáp án môn Văn của Bộ Giáo dục 2022

Đáp án THPT Quốc Gia 2021 chính thức của Bộ GD&ĐT

Đáp án môn Toán của Bộ 2021

Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc Gia 2021 của Bộ

Đáp án môn Hóa học của Bộ Giáo dục 2021

Đáp án môn Sinh Học của THPT Quốc Gia 2021 của Bộ

Đáp án môn Lịch Sử của Bộ Giáo dục 2021

Đáp án môn Địa Lý của Bộ Giáo dục 2021

Đáp án môn GDCD THPT Quốc Gia 2021 của Bộ

Đáp án môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 của Bộ

Đáp án môn Tiếng Nga THPT Quốc Gia 2021 của Bộ

Đáp án môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia 2021 của Bộ

Đáp án môn Tiếng Đức THPT Quốc Gia 2021 của Bộ

Đáp án môn Tiếng Nhật THPT Quốc Gia 2021 của Bộ

Đáp án môn Tiếng Hàn THPT Quốc Gia 2021 của Bộ

Đáp án môn Văn của Bộ Giáo dục 2021

Đáp án THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT

Đáp án 24 mã đề môn Toán

Đáp án môn Lịch Sử THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT

Đáp án 24 mã đề môn Sử

Đáp án môn Địa Lý THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT

Đáp án 24 mã đề môn Địa

Đáp án môn Sinh Học THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT

Đáp án 24 mã đề môn Sinh học

Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT

Đáp án 24 mã đề môn Vật lý

Đáp án môn GDCD THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT

Đáp án 24 mã đề môn GDCD

Đáp án môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT

Đáp án 24 mã đề môn Tiếng Anh

Đáp án môn Hóa Học THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT

Đáp án 24 mã đề môn Hóa

Đáp án môn Văn THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT

Đáp án 24 mã đề môn Văn của Bộ GD&ĐT

Đáp án 24 mã đề môn Văn của Bộ GD&ĐT

Với bộ đáp án chính thức của Bộ GD&ĐT này, các em sẽ dễ dàng so sánh kết quả thi của mình một cách chính xác để dễ dàng biết trước kết quả thi THPT Quốc gia của mình, xem liệu có đậu trường Đại học mong ước không.

3,9 (105) Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 7,7 MB
 • Lượt xem: 242.935
 • Lượt tải: 227.250
 • Ngày:

Tham khảo thêm