Bộ đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 năm 2018 - 2019 6 Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh

Tải về
  • Đánh giá:
    (5★ | 3 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 240,9 KB
  • Lượt xem: 5.701
  • Lượt tải: 1.490
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Nhằm đem đến cho các bạn học sinh lớp 6 có thêm nhiều tài liệu ôn thi giữa học kì 2, Download.com.vn xin giới thiệu tài liệu Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2018 - 2019.

Đây là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 6 củng cố kiến thức của mình nhằm chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kì 2 sắp tới và thầy cô có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi. Chúc các bạn đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới.

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6

I. LISTENING (2MS)

A. Listen twice and number the sentences (1m).

a. I want a hot drink.  ..............................         

b. what do you want?  .............................

c. I’m cold.          .............................

d. what’s the matter?  .............................

B. Listen twice and complete the dialogue (1m).

Salesgirl: Can I (1)…… you?

Lan: Yes. I’d like a sandwich and a (2)…….of lemon juice, please

Salesgirl: Here you are.

Lan: Thanks. How (3)…..are they?

Salesgirl: (4)…… thousand five hundred dong. Thank you.

II. LANGUAGE KNOWLEDGE (2MS)

A. Which word has a different stress? (0.5 m)

1.

A. potato

B. tomato

C. banana

D. carrot

2.

A. water

B. canteen

C. apple

D. favorite

B. Choose the correct answers (1.5 ms)

1. 5. “Would you like an orange?” – “No,…………”

A. I would

B. She would

C. I wouldn’t

D. I’d like

2. I feel............. I’d like some noodles.

A. thirsty

B. full

C. tired

D. hungry

3. There is........... water in the bottle .

A. any

B. some

C. many

D. a

4. She wants ............ cooking oil.

A. a box of

B. a dozen

C. a bottle of

D. a bottle

5………. there any apples?

A. Is

B. Are

C. Do

D. Does

6. How much …….does he want? - Two hundred grams

A. the beef

B. beefs

C. beef

D. some

III. SPEAKING (2MS)

A. Match the questions in column A with the answers in column B (1m).

A

B

1. What color is his hair?

2. Are there any fruit?

3. How do you feel?

4. How much rice do you want?

a. I am thirsty.

b. Two kilos.

c. It is gray.

d. Yes, there are some fruit.

B. Complete the dialogue (1m).

Huong: How do you (1)……………………………., Phong?

Phong: I’m thirsty.

Huong: What would you (2)……………………..?

Phong: I’d like a cold drink.

Huong: (3)………………………………you like some noodles?

Phong: No, thanks. I’m (4)…………………………….

IV.WRITING (2MS)

A. Put the words in the right order (1m)

1. would / bar/ like/ soap/ I/ a/ of/ please.

....................................................

2. bananas / How/ she/ does/ many/ want /?

....................................................

3. tea/ cup/ you/ Would/ of/ a/ like?

....................................................

4. What / is / eraser / your / color /?

....................................................

B. Rewrite the following sentences (1m)

1. Miss Huong’s eyes are brown.

Miss Huong has ________________

2. Thoa has long black hair.

Thoa’s hair ___________________

3. He has a brown school bag.

His school bag _______________

4. Mr. Quang is strong.

Mr. Quang is not _______________

........

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp