Mẫu báo cáo hoạt động công ty bảo vệ

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 34 KB
  • Lượt tải: 129
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu báo cáo hoạt động công ty bảo vệ

CÔNG TY ................

Số …./BCHĐ-HL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ

(Từ ngày … tháng … năm 20… đến ngày … tháng … năm 20…)

Kính gửi: Phòng cảnh sát quản lý hành chính về TTXH – Công an thành phố Hà Nội.

1. Tình hình

- Tổng số chi nhánh:...............(trong tỉnh, thành phố: , ngoài tỉnh, thành phố: )

- Tổng số văn phòng đại diện:..............(trong tỉnh, thành phố: , ngoài tỉnh, thành phố: )

- Lĩnh vực bảo vệ:..............

+ Dịch vụ bảo vệ con người:..............

+ Dịch vụ bảo vệ tài sản, hàng hoá; bảo vệ nhà cửa, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, tổ chức:

+ Dịch vụ bảo vệ an ninh, trật tự các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí, lễ hội:..............

- Mục tiêu bảo vệ:..............(trong tỉnh, thành phố: , ngoài tỉnh, thành phố: )

- Đã được trang bị CCHT: (roi, gậy cao su..............: ;roi điện: ; gậy sắt: ; loại khác: ).

2. Về nhân sự

- Ban giám đốc: (Người nước ngoài: ); tăng: , giảm:

- Nhân viên: …………..người (tăng:…………, giảm:………..). Trong đó nhân viên dịch vụ bảo vệ:……………. nhân viên (đã được cấp chứng chỉ đào tạo: ……………nhân viên).

3. Thay đổi người đứng đầu, địa điểm về trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ

4. Vụ việc liên quan đến ANTT

5. Ý kiến, đề xuất của doanh nghiệp: ..............

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.