Mẫu biên bản và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức Biên bản hội nghị

Tải về
  • Đánh giá:
    2 19 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 121,5 KB
  • Lượt tải: 12.058
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu biên bản và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức - Biên bản hội nghị

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Biên bản hội nghị cán bộ công chức và Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức của cơ quan, đơn vị nào đó.

Tên cơ quan chủ quản
Tên đơn vị 

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________

…………, ngày ..… tháng ….. năm 200....

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC
CƠ QUAN ......................... NĂM 20....

Cơ quan ……………năm 200...

Thời gian: … h sáng ngày …. tháng …. năm 200.....

Có mặt : ….. / …..

Vắng mặt : ……

Đại biểu :.................................................................................................................

Chủ tịch đoàn:

- Đ/c…………………………….................................................................................

- Đ/c………………………………..............................................................................

Thư ký đoàn :

- Đ/c…………………………………...........................................................................

- Đ/c …………………………………….......................................................................

Nội dung hội nghị:

Phần I:

Đ/c ……………… trình bày “Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và công tác Công đoàn năm 20......, phương hướng nhiệm vụ năm 20.....”.

Phần II:

Đ/c ……… Ban thanh tra nhân dân Cục Thống kê trình bày báo cáo “Kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 20.....”.

Phần III:

Đ/c …………… đọc quyết định khen thưởng công đoàn năm 20......

Phần IV:

Các ý kiến tham gia vào các báo cáo trình bày tại hội nghị.

Đồng chí ……………… chủ trì phần thảo luận này.

Sau khi các báo cáo được các đồng chí Chủ tịch công đoàn, Trưởng Ban thanh tra nhân dân trình bày, CBCC đã tham gia ý kiến với các nội dung sau đây:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Phần V:

Đ/c ………………… thay mặt tổ thư ký thông qua dự thảo “Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Cục Thống kê năm 2009”. Sau đó có một số ý kiến về các chỉ tiêu phấn đấu như sau:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

(Có văn bản kèm theo).

Phần VI: Phát biểu của đại diện công đoàn viên chức thành phố.

Đ/c ……………............công đoàn viên chức thành phố phát biểu với hội nghị về 1 số vấn đề sau:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Phần VII: Đ/c ………..tổng kết bế mạc - Phát động phong trào thi đua

Hội nghị kết thúc lúc ………………………….. phút cùng ngày.

Thư ký hội nghị                   Chủ tịch công đoàn                       Chủ tịch đoàn

Download văn bản để xem thêm chi tiết.