Mẫu số S03a4-DNN: Sổ nhật ký bán hàng Mẫu sổ sách kế toán thuế

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 29 KB
  • Lượt tải: 1.700
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu số S03a4-DNN: Sổ nhật ký bán hàng - Mẫu sổ sách kế toán thuế

Đơn vi:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S03a4-DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG

Năm......

Ngày, tháng ghi sổ

 
Chứng từ  
 Diễn giải
 
 Phải thu từ người mua (ghi Nợ)
   Ghi Có tài khoản doanh thu
 Số hiệu  Ngày, tháng  Hàng hóa Thành phẩm  Dịch vụ 
 A  B  C  D  1  2  3  4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Số trang trước chuyển sang        

 

 

 

       
 Cộng chuyển sang trang sau        

 - Sổ này có ....... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ......

- Ngày mở sổ: ..........

 

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày .... tháng .... năm.....

 Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Liên kết tải về