DirectX 9.0c 9.29.1974

Link Download DirectX 9.0c chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Hỗ trợ chạy chương trình