O&O DiskRecovery 8.0.335

Link Download O&O DiskRecovery chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • Password and Key Finder

  • Password and Key Finder là công cụ có thể giúp bạn khôi phục lại mật khẩu hoặc key đã mất.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • System Restore Explorer

  • System Restore Explorer là công cụ trợ giúp bạn duyệt các điểm khôi phục hệ thống trên máy tính và lựa chọn từng điểm riêng để xóa nhằm tăng không gian đĩa trống.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Khôi phục dữ liệu