Office Deployment Tool 2016 16.0.10321.33602

Link Download Office Deployment Tool 2016 chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.