🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • Active BI Portal Manager
 • Active BI Portal Manager là phần mềm tình báo doanh nghiệp, chương trình cung cấp một giải pháp tích hợp cho việc thiết kế và triển khai các báo cáo và các biểu mẫu web qua Internet và mạng nội bộ.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • DEWizardX
 • ActiveX này giúp bạn load và export dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau chẳng hạn như các file với bề rộng có định hoặc nguồn dữ liệu ODBC vào Oracle, MS SQL Server hoặc cơ sở dữ liệu tương đồng ODBC và ngược lại.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • VImpX
 • Visual Importer ActiveX là tiện ích cho phép nạp dữ liệu vào bất cứ cơ sở dữ liệu nào. Chương trình làm việc trực tiếp với Excel, Access, DBF, Text files, Oracle, MS SQL Server, thêm vào đó còn có khả năng hỗ trợ ODBC.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Visual Importer Enterprise
 • Visual Importer Enterprise 7.7.5.15 giúp tự động hóa quá trình tải dữ liệu vào bất kì một cơ sở dữ liệu nào.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Visual Importer Professional
 • Visual Importer Professional 7.7.5.15 giúp tự động hóa quá trình tải dữ liệu vào bất kì một cơ sở dữ liệu nào.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Data Exchange Wizard
 • Data Exchange Wizard có thể đăng tải và trích xuất dữ liệu từ bất kì một cơ sở dữ liệu nào!
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Advanced ETL Processor Pro
 • Advanced ETL Processor Pro 4.2.0.8 là một tiện ích trích xuất dữ liệu từ bất cứ cơ sở dữ liệu nào, sau đó biến đổi, hợp lệ hóa và nạp vào cơ sở dữ liệu khác một cách tự động.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
Có tất cả 13 phần mềm.