Realtek HD Audio Codec Vista Driver R1.69

Tải về
4 (30) Realtek Miễn phí 31.808 Dung lượng: 17 MB Ngày: Yêu cầu: Windows Vista (32/64 bits)
Vista driver for x86 : 6.0.1.5433
RtHDVCpl.exe : 1.0.0.68
RtkAPO.dll : 11.0.6000.38
RtkPgExt.dll : 6.0.6000.27
RTCOMDLL.dll : 2.0.0.74
RtlCPAPI.dll : 1.0.1.6
RTSndMgr.cpl : 1.0.0.5
RtkCoInst.dll : 1.0.1.5
SRSTSXT.dll : 3.2.0.0
SRSWOW.dll : 1.1.2.0
SRSHP360.dll : 1.0.1.0
SRSTSHD.dll : 1.1.4.0
RtkApoApi.dll : 1.0.0.2
4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 17 MB
  • Lượt xem: 31.997
  • Lượt tải: 31.808
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Vista (32/64 bits)

Liên quan, thay thế