🖼️
  • Edmodo Tạo và quản lý nhóm học trực tuyến
  • Edmodo là ứng dụng quản lý học tập rất hữu ích. Edmodo tạo ra môi trường học tập trực tuyến, cho phép giáo viên quản lý học sinh, chia sẻ ý tưởng, bài giảng trong một "ngôi trường" trên mạng.
  • Xếp hạng: 4 15 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️