🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • FileZilla for Mac (PPC)
  • FileZilla là phần mềm quản lý nguồn dữ liệu FTP. Nó thực sự hữu ích cho cả việc upload và download dữ liệu trao đổi qua FTP. Bên cạnh đó FileZilla còn là một ứng dụng máy chủ rất ổn định.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • FileZilla Portable for Linux
  • Portable FileZilla là FileZilla FTP client phổ biến đóng gói như một ứng dụng di động, do đó bạn có thể mất danh sách các máy chủ của bạn và các thiết lập với bạn.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • FileZilla Password Recovery Tool
  • FileZilla Password Recovery Tool sẽ khôi phục ngay lập tức các thông tin đăng nhập và mật khẩu của tài khoản FTP đã được lưu trong ứng dụng FileZilla FTP.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️